Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Teken van verbondenheid

Bijbeltekst(en)

13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ 15Maar Jezus antwoordde: ‘Toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.’ Toen deed Johannes het. 16Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 17En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’

Jezus in de woestijn

1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. 3Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van de tempel 6en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’ 10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ 11Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen.

Matteüs 3:13-4:11NBV21Open in de Bijbel

Teken van verbondenheid
Nu is het grote moment daar. Degene naar wie Johannes verwees, ver­ schijnt. Iedereen houdt de adem in. Nu zul je wat beleven. Breekt het grote Koninkrijk nu eindelijk door?

Deze komende koning is echter heel anders dan gedacht en verwacht. Hij doet voorlopig helemaal niets. Hij preekt niet en Hij doopt ook niet, zoals Johannes deed. Hij wil juist zelf gedoopt worden, kopje­onder. Op die wijze toont Hij zich solidair met ons in ons lot, onze onmacht, onze schuld.

Vervolgens vertrekt Hij. Hij laat veertig dagen niets van zich horen of zien. Hij gaat de woestijn in vol eenzaamheid en ontbering. Om zich daar voor te bereiden op zijn missie: er helemaal zijn voor ons mensen, voor mensen in de knel, in nood, zwak en kwetsbaar. En om weerstand te bieden tegen alles wat hem afhoudt van die verbondenheid en soli­ dariteit. Hij is alleen gehoorzaam aan zijn zender, zijn hemelse Vader, de God van het Koninkrijk. Hij is trouw tot het uiterste.

♪ Lied 538

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons