Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De doop als teken…

Bijbeltekst(en)

Optreden van Johannes de Doper

1In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ 4Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe 6en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden.

7Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? 8Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn. 9En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 10De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 11Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer, maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen voor Hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12Hij houdt de wan in zijn hand, Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’

Matteüs 3:1-12NBV21Open in de Bijbel

De doop als teken
Het is dertig jaar later. Ineens is er commotie. Een mensenmassa komt in beweging. Veel mensen lopen uit om wat nieuws te horen en te zien. Daar heb je Johannes, een zonderling uit de woestijn. Een ruwe ver­ schijning met een krachtige, indringende boodschap: Kom tot inkeer, het is nu of nooit!

Mensen laten zich roepen, weg uit het leven van alledag. Ze laten zich gezeggen: Gooi het roer om, maak schoon schip. Breek met het oude, verkeerde leven, los van God en gebod. En laat je dopen, onderdompe­ len, in een bad van vergeving en vernieuwing.

Veel mensen doen het, ze gaan ervoor. Die Johannes, die brengt een nieuw begin. Een goddelijk Koninkrijk breekt aan! Maar Johannes wijst van zich af. Het gaat niet om hem. Het gaat om de ander, die in aantocht is. Die zal het verschil maken. Hij is een mens van geestkracht en vuur. Richten ook wij ons met hart en ziel op hem en op zijn Koninkrijk?

♪ Lied 687:1,2

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons