Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
22 mei 2023Hetty Lalleman

Vanwaar Hij komen zal

Door Hetty Lalleman

In de Apostolische Geloofsbelijdenis belijden we over Jezus dat Hij is ‘… opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.’

Het ‘opgevaren ten hemel’ hebben we net herdacht. Behalve een vrije dag en een lang weekend levert Hemelvaartsdag zelfs binnen de kerk vaak niet veel op. Vreemd eigenlijk, want in de Bijbel is het wel degelijk een belangrijk moment. Na de voltooiing van zijn werk op aarde keert de Heer Jezus terug naar zijn Vader en aanvaardt zijn koningschap. Hij regeert met de Vader. Bovendien doet Hij voorbede voor ons:

‘Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons’.

Romeinen 8:34

Wederkomst

Maar dan het volgende: ‘vanwaar Hij komen zal …’ De wederkomst dus. Je kunt daar voortdurend mee bezig zijn en proberen allerlei politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te duiden aan de hand van boeken als Daniël en Openbaring. Dan leg je vooral nadruk op de toekomst, op wat gaat komen als Christus weerkomt. Dit betekent vaak dat je negatief over deze wereld en ‘moderne ontwikkelingen’ denkt: hier op aarde gaat het mis, maar gelukkig komt de Heer spoedig. Je zou dan zelfs kunnen aannemen dat je niet hoeft te investeren in deze wereld, in politiek of milieubescherming, want ‘dit is toch maar tijdelijk’.

Wanneer de Heer Jezus naar omhoog gaat in een wolk, blijven zijn discipelen naar de hemel staren. Dat duurt een poosje, maar dan worden ze door twee engelen weer met de beide benen op de grond gezet. Zij zeggen: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?’ (Handelingen 1:11). Ik vind dit een humoristisch vers, het is alsof de engelen zeggen: jullie kijken de verkeerde kant op! En dat wordt hun verteld door engelen, die ‘van boven’ komen.

Zij wijzen de discipelen erop dat Jezus terug zal komen ‘op dezelfde wijze’. Dit betekent op het moment zelf dat de discipelen niet naar de hemel moeten blijven staren totdat Hij terugkomt. Dat hebben ze goed begrepen en ze keren terug naar Jeruzalem, waar ze ‘vurig en eensgezind’ bidden. Op deze manier bereiden ze zich voor op de volgende stap in Gods plan: de uitstorting van de Heilige Geest.

Voorbereiden op de wederkomst

Je voorbereiden op de terugkomst van de Heer Jezus, hoe doe je dat dan? Jezus zelf roept op om klaar te zijn voor zijn komst (Matteüs 25), die onverwachts zal zijn. Ook de gedachte dat Hij, de Mensenzoon, vanaf zijn troon recht zal spreken, vinden we in dat hoofdstuk (vers 31 e.v.).

Vroeger zeiden mensen weleens als je iets deed wat ze afkeurden, zoals naar de bioscoop gaan: wat nu als Jezus terugkomt en Hij ziet dat je daarmee bezig bent?! Als waarschuwing dus: let op wat je doet, want stel dat Jezus het ontdekt. Ik heb dat altijd een vreemde redenering gevonden, want ook als Jezus niet op dat specifieke moment terugkomt, ziet Hij wel wat ik nu doe.

Bezig met het Koninkrijk

Wat is dan wel belangrijk als het gaat om Christus’ komst? Gelovigen kunnen erg gericht zijn op de wederkomst, en zich vooral richten op de toekomst, maar er zijn ook christenen die er nooit of nauwelijks over nadenken. Er zijn kerken waar de wederkomst van Christus nooit op de kansel ter sprake komt, terwijl de Bijbel er toch duidelijk over spreekt.

Ik denk dat we kunnen zeggen dat de Heer wil dat we met de dingen van Gods Koninkrijk bezig zijn in de brede zin van het woord. Volgens Matteüs 25:31-46 wordt van Jezus’ volgelingen verwacht dat ze zich inzetten voor zieken, armen, gevangenen. De elf discipelen die met Jezus hadden opgetrokken, weten dat zij het geweldige nieuws van Jezus’ dood en opstanding moeten en mogen verkondigen aan iedereen (Matteüs 28:16-20), met woorden en daden.

Na de uitstorting van de Heilige Geest is dat ook wat er gebeurt: Petrus verkondigt Christus, mensen worden gedoopt, en er ontstaat een gemeente waarin niemand gebrek lijdt.

Zoek eerst het Koninkrijk van God (Matteüs 6:33), dan ben je bezig met de zaken van de Koning die komt. Hier op aarde, op jouw plek, mag je de liefde van God verspreiden in wat je doet en zegt.

Dr. Hetty Lalleman is theoloog, schrijver en buurtpastor in een dorp in Surrey, Engeland.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons