Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

3) ondergang en herstel

Ondergang en herstel van Juda (586-63 voor Christus)
Babylonische tijd (586-539 voor Christus)
Oude Nabije Oosten Palestina Bijbel
Babylonië:
- Opvolgers nebukadnessar II: Ewil-Merodach, Neriglassar, Labasimarduk en Nabonidus (met kroonprins Belassar)
- Nabonidus laatste koning van Babylonische rijk (556-539)
 Juda deels ontvolkt; wordt een Babylonische provincie
- Judese gemeenschappen in Babylonië en in Egypte
Ballingschap als straf: Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël

- Optreden van Ezechiël in Babylonië
Perzische tijd (539-333 voor Christus)
Perzië:
- Cyrus koning van Meden en Perzen (559-530)
- Cyrus verovert Babylon (539); vestigt Perzische rijk

- Cambyses (530-522) verovert Egypte (525)
- Darius I (522-486) verdeelt Perzische rijk in satrapieën
- Perzische oorlogen in Griekenland
- Xerxes I (486-465) (Ahasveros)
- Artxerxes I (465-424) (Artachsasta)

Egypte:
- Joodse kolonie te Elefantine; papyri uit 498-399; tempel van Jahu verwoest (410)

- Egypte herwint onafhankelijk (400-342); daarna opnieuw onder Perzisch gezag (342-332)
- Deel Judeeërs uit Babylonië keert terug (vanaf 538)
- herbouw van de tempel in Jeruzalem (520-515)

- Syrië-Palestina 5e satrapie
Periode van herstel na de straf (Ezra, Nehemia, Jesaja, Ezechiël, Joël, Obadja, Haggai, Zacharia, Maleachi, Ester)

- Edict van Cyrus: terugkeer uit ballingschap, opdracht tot herbouw tempel
- Haggai en Zacharia roepen op tot herbouw tempel- Optreden van Ezra
- Optreden van Nehemia
Hellenistische tijd (333-164 voor Christus)
- Alexander de Grote (336-323)

- Alexander verovert Syrië (333) en Perzië (331) en verstigt het Griekse wereldrijk (332-326)
- Dood Alexander in Babylon (323)
- Strijd van Diadochen om het rijk van Alexander (319-287)
- Egypte: Ptolemeeën
- Syrië en Babylonië: Seleuciden
- Judea (= Juda) onder Grieks gezag 
1 en 2 Makkabeeën

- Ptolemeüs I koning van Egypte (305-282)
- Ptolemeüs II koning van Egypte (282-246)

- 276-273: oorlogen Egypte en Syrië, tot komst van Romeinen

- Ptolemeüs V koning van Egypte 9204-18), verslagen door Selucidische koning Antiochus III in slag bij Paneas (198).

Antiochus III bij Magnesia door Romeinen verslagen (189-188)

- Antiochus IV Epifanes koning van Seleucidenrijk (175-164)
- Antiochus IV veldtocht tegen Egypte (170)
- Antiochus IV veldtocht tegen Egypte, afgebroken op last van Romeinen (168)​
- Juda onder gezag Ptolemeeën (tot 197)
- 201: Antiochus III verovert Palestina; Inname Gaza

- Judea onder gezag Sleuciden (197-142)Antiochus IV plundert tempel Jeruzalem op terugtocht uit Egypte
- Antiochus IV maatregelen tegen Juda; toenemend verzet tegen Seleucidisch gezag
- Onafhankelijkheidsstrijd Judea tegen Seleucische heerschappij Ivanaf 167)
- Ontstaan van Septuagina: volgens de Brief van Aristeas liet Ptolemeüs II de Tora in het Grieks vertalen


- Simon II, zoon van Onias II, hogepriester
- Onias III, zoon van Simon II, hogepriester
- Jason, broer van Onias III, hogepriester; voert hellenistische gebruiken in
- Menelaüs hogepriester, laat Onias III doden


- De grote vervolging van Antiochus IV: vele Joden omgebracht; edict tot afschaffing Joodse wetten en invoering van cultus van Zeus Olympios in tempel Jeruzalem

- De priester Mattatias en zijn zonen leiders van opstand
Hasmonese tijd (164-63 voor Christus)
- Dood Antiochus IV (164)
- Machtsstrijd tussen troonopvolgers en regenten

- Na dood Demetrius I (162-150) grijpt Alexander Balas macht over het Sleucidenrijk (150-145)

- Macht Romeinen neemt toe; Macedonië Romeinse provincie (148); Cartago verwoest (146); Asia Romeinse provincie (129)

- Demetrius II (145-140; 129-125); strijd om de macht over het Seleucidenrijk duurt voort
- Seleucidenrijk ten onder aan interne machtsstrijd en aanvallen van buiten (129-64)

- Aretas III, koning van Nabatea, verovert Syrië (circa 84)

- Joodse strijd voor onafhankelijkheid uiteindelijk succesvol (166-160)

- Geleidelijke herwinning autonomie (160-142)
- Simon hogepriester en etnarch (142-134)

- Johannes Hyrkanus I, hogepriester en etnarch (134-104)

- Aristobulus I, koning (104-103)
- Alexander Janneüs (103-76)
- Salome Alexandra (76-67)
- Hyrkanus II en Aristobulus II strijden om macht (67-63)
1 en 2 Makkabeeën

- Judas de Makkabeeër voert oorlog tegen Seleucidische overheersers
-Tempelreiniging en feest inwijding tempel (chanoeka)
- Makkabese oorlogen tot buiten landsgrenzen Judea

- Overeenkomst Makkabeeën met Romeinen
- Jonatan (Judas' broer) erkend door Alexander Balas

- Simon (broer van Judas en Jonatan)
erkend door Demetrius II
- Vernieuwing overeenkomst Jeruzalem en Rome
- Johannes Hyrkanus volgt zijn vader Simon op als hogepriester
{{topic_7301_>> Tijdens het Romeinse rijk >>}}
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons