Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De Bijbelse profetenboeken

Het Oude Testament is op verschillende manieren in te delen. In de meeste Bijbelvertalingen zijn vier delen te onderscheiden: de Pentateuch (Genesis - Deuteronomium); de historische boeken (Jozua - Ester); de poëtische boeken (Job - Hooglied) en de profetenboeken (Jesaja - Maleachi).

Grote en kleine profeten

Met de term ‘profetenboeken’ wordt een reeks boeken aangeduid:

Wie schreven de profetenboeken?

Van oudsher bestaat de opvatting dat de profetenboeken geschreven zijn door de profeet naar wie ze genoemd zijn. Het boek Jesaja zou zijn geschreven door de profeet Jesaja, het boek Jeremia door de profeet Jeremia net als het boek Klaagliederen. Het boek Ezechiël zou geschreven zijn door de profeet Ezechiël, enz.
Deze opvatting is in de moderne tijd steeds meer ter discussie gesteld. Een alternatieve opvatting is, dat de profeten met hun boodschap aan de basis staan van de verschillende boeken. Maar de boeken zoals we ze nu kennen, zouden het werk zijn van opeenvolgende generaties van schrijvers. Zij legden het profetische erfgoed vast en werkten het uit.

Tanach

In de indeling van de Hebreeuwse Bijbel, de Tanach maken de boeken Klaagliederen en Daniël deel uit van de Geschriften (Ketoeviem). De andere profetenboeken vallen onder de Profeten (Neviiem) en vormen samen de Late Profeten.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons