Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De apocriefe boeken in het Nieuwe Testament

De apocriefe boeken bij het Nieuwe Testament zijn in te delen in vier genres:

Imitaties van de canonieke boeken

Wie het Nieuwe Testament kent, ziet dat bij de apocriefe boeken dezelfde genres voorkomen als in het Nieuwe Testament: evangeliën, handelingen van apostelen, brieven en openbaringen. De apocriefe boeken bij het Nieuwe Testament zijn, heel kort gezegd, later geschreven imitaties van nieuwtestamentische boeken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons