Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Jaïrus in de Bijbel?

Jaïrus komt bij Jezus omdat zijn dochter ernstig ziek is. Als blijkt dat het meisje overleden is, wekt Jezus haar op uit de dood.

Wat houdt de naam Jaïrus in?

De naam Jaïrus betekent: Hij verlicht. Het is de Griekse versie van de Hebreeuwse naam Jaïr.
Jaïrus is de leider van de synagoge in Kafarnaüm.

Hoe heet de dochter van Jaïrus?

Talita koem

De dochter van Jaïrus is twaalf jaar en zij is ernstig ziek. Jaïrus smeekt Jezus naar zijn huis te komen om zijn dochter te genezen. Maar ze komen te laat.
Voordat ze bij het huis zijn, vertellen de omstanders dat het meisje al is gestorven. Jezus zegt tegen Jaïrus dat hij niet bang moet zijn, maar moet geloven. Tegen de omstanders zegt Jezus dat het meisje niet dood is, maar slaapt.
Samen met Petrus, Jakobus, Johannes en de ouders van het meisje gaat Jezus het huis binnen. Hij pakt de hand van het meisje en zegt in het Aramees: Talita koem (‘meisje sta op’). Het meisje staat meteen op en Jezus geeft de opdracht haar te eten te geven.

Aramees

Het Aramees was rond het begin van de jaartelling vermoedelijk de belangrijkste gesproken taal in Samaria en Galilea, het gebied waar Jezus leefde en werkte. Jezus sprak daarom van huis uit waarschijnlijk Aramees.
In het Nieuwe Testament staan regelmatig Aramese woorden. Het gaat om:

  • persoonsnamen: Bartimeüs, Marta
  • plaatsnamen: Betsaïda, Golgota
  • uitdrukkingen: korban (Marcus 7:11), Eloï, Eloï, lema sabachtani (Marcus 15:34)
  • liturgische formules: Abba (Marcus 14:36); maranata (1 Korintiërs 16:22)

Aan die Aramese woorden en uitdrukking is in de meeste gevallen een vertaling of uitleg in het Grieks toegevoegd.

Rituelen rond de dood

Er bestonden verschillende gebruiken rondom het overlijden. Er werd gerouwd door de kleren te scheuren, op blote voeten te lopen, luid te klagen en muziek te maken.
De familie kon muzikanten en klaagvrouwen inhuren om bij de overledene te huilen en te weeklagen. De tijd dat er rond het overlijden gerouwd werd stond niet vast, maar het rouwen kon wel een week duren (Johannes 11:17-19).

Opwekken uit de dood

Jezus wekt de dochter van Jaïrus, vlak nadat zij is overleden. Hij maakt ook mensen weer levend, die al langer zijn gestorven.
In Lucas 7:11-17 wekt Jezus de zoon van een weduwe uit Naïn op, die bijna begraven wordt. In Johannes 11:1-44 wekt Jezus zijn vriend Lazarus op. Lazarus ligt dan al vier dagen in het graf.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons