Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Hizkia in de Bijbel?

Hizkia was koning over het zuidelijke rijk Juda van ongeveer 725 tot 697 voor Christus. Zijn opstand tegen de Assyrische overheersers leidt tot de verwoesting van grote delen van het koninkrijk. Toch zien de bijbelschrijvers Hizkia als goede koning, omdat hij ervoor zorgt dat het volk geen afgoden meer vereert.

Betekenis van de naam Hizkia

De naam Hizkia of Jechizkia betekent: Mijn kracht is de Heer. Hizkia was de zoon van koning Achaz. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem.
Het eerste deel van het boek Jesaja speelt zich deels af tijdens de regering van Hizkia Ook het optreden van de profeten Hosea en Micha wordt gedateerd tijdens zijn regering (Hosea 1:1; Micha 1:1).

Opstand tegen Assyrië

Onder Hizkia’s vader Achaz was Juda een vazalstaat van de Assyriërs geworden. Als de Assyrische koning Sargon II in 705 voor Christus overlijdt, komt Hizkia in opstand. Hij betaalt geen belasting meer en bereidt Jeruzalem en andere steden voor op een Assyrische aanval. De tunnel van Hizkia is waarschijnlijk ook in deze tijd gegraven.
De nieuwe Assyrische koning Sanherib slaat de opstand met harde hand neer, maar slaagt er niet in Jeruzalem te veroveren. Volgens de bijbelse verhalen beschermt God zijn stad op wonderbaarlijke wijze. Hij vernietigt het leger van koning Sanherib, zodat de Assyriërs zich terugtrekken.
Assyrische bronnen melden alleen dat Sanherib Hizkia opsluit ‘als een vogel in een kooi’ en hem dwingt weer belasting te gaan betalen (zie 2 Koningen 18:13-15). Zij vertellen niet waarom koning Sanherib Jeruzalem niet verovert.

Godsdienstige hervormingen

Hizkia’s strijd voor de onafhankelijkheid van Juda gaat ook gepaard met godsdienstige hervormingen. Hij laat alle offerplaatsen buiten Jeruzalem verwoesten en zorgt dat het volk geen andere goden vereert. Volgens 2 Kronieken 30:1 zorgt Hizkia ervoor dat het pesachfeest weer gevierd wordt. Hij roept iedereen op om naar de tempel in Jeruzalem te komen.

Trouw aan God

Ook in zijn persoonlijke leven vertrouwt Hizkia op God. Tijdens een zware ziekte bidt hij tot God. God luistert naar zijn gebed en stuurt de profeet Jesaja om hem te genezen (2 Koningen 20:1-11; Jesaja 38).
Vanwege zijn hervormingen en zijn vertrouwen op God prijzen de bijbelschrijvers Hizkia als een van de beste koningen van Juda, naast David en Josia.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons