Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Nehemia in de bijbel?

Nehemia wordt door de Perzische koning Artaxerxes I aangesteld als gouverneur van de Perzische provincie Juda. Onder zijn leiding bouwen de Judeeërs de muren van de stad Jeruzalem weer op.
Het verslag van Nehemia’s werkzaamheden staat in het bijbelboek Nehemia dat naar hem is genoemd.

Wat is de betekenis van de naam Nehemia?

De naam Nehemia betekent: De Heer heeft getroost.
Nehemia is de zoon van Chachalja en een broer van Chanani (Nehemia 1:1-2). De voorouders van Nehemia zijn als ballingen naar Babylonië gebracht.

Hoge ambtenaar van de koning

Nehemia werkt als schenker in het paleis van de Perzische koning Artaxerxes I in de stad Susa. Hij krijgt berichten uit Jeruzalem dat de Judeeërs die daar nog wonen, niet veilig zijn. Hij vraagt aan de koning toestemming om naar Jeruzalem te gaan om de muren van de stad weer op te bouwen.

Herbouw van de stadsmuur

De muren van Jeruzalem zijn in 586 voor Christus door de legers van koning Nebukadnessar verwoest. Ruim 150 jaar later, in 445 voor Christus, neemt Nehemia de leiding om de stadmuur te herstellen.
Ook moet hij de Judese bevolking beschermen tegen de plaatselijke bevolking. Sanballat en zijn bondgenoten proberen de herbouw van de muur te stoppen. Toch slagen de Judeeërs erin de bouw van de stadsmuur in 52 dagen te voltooien (Nehemia 7:15).

Hulp van God

Toen Nehemia hoorde hoe zwaar de Judeeërs het hadden in Jeruzalem, bad hij tot God om hen te helpen. Ook bij de bouw was Gods hulp voor Nehemia onmisbaar. Dat het lukt om de muur in zo’n korte tijd te herbouwen, ziet Nehemia dan ook als een teken dat God hen heeft geholpen (Nehemia 6:15-16).
De muur biedt veiligheid, maar Nehemia wil niet dat de mensen de geboden van God vergeten. Daarom laat hij de priester Ezra de wetten voorlezen die God aan Mozes heeft gegeven. Ook laat hij de Judeeërs opnieuw beloven dat ze zich zullen houden aan Gods wet (Nehemia 8-10).

Feest van het vuur

Volgens 2 Makkabeeën 1:18-36 brandde er in de tempel van Jeruzalem altijd een heilig vuur. Toen de bevolking van Juda in ballingschap naar Babylonië werd gebracht, is dit vuur verborgen in een put. Nehemia zorgt ervoor dat het vuur weer terugkeert in de tempel. Deze gebeurtenis wordt herdacht tijdens het Feest van het vuur.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons