Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding Maleachi (NBV)

Het boek Maleachi is het twaalfde boek van het Twaalfprofetenboek.

Titel van het boek

Het boek Maleachi is genoemd naar de profeet die vermeld wordt in het opschrift Maleachi 1:1.

Mogelijk wordt er ook op Maleachi gezinspeeld in Maleachi 3:1. De woorden ‘mijn bode’ in dit vers zijn in het Hebreeuws gelijk aan de naam Maleachi. Over deze profeet is verder niets bekend.

Waarschijnlijk gaat het boek niet terug op mondelinge uitspraken van een profeet in het openbaar, zoals andere profetische boeken. Men denkt dat de profetieën direct als literaire teksten door de auteur geschreven zijn.

Inhoud

Het boek bevat zes profetieën die grotendeels te maken hebben met cultische overtredingen. Onder andere huwelijken met buitenlandse vrouwen worden veroordeeld. Ook wordt de manier waarop de eredienst in de tempel gevierd wordt, afgekeurd. Het volk wordt opgeroepen om zich te bekeren, voordat de dag van de HEER aanbreekt.

Thema

Het centrale thema van het boek is het verbond dat God gesloten heeft met de priesters en met het volk. Maar zij twijfelen aan dat verbond en zijn er ontrouw aan. De tekst roept de hoorders op tot inkeer en trouw.

Kenmerken

Het boek Maleachi bestaat uit profetieën die worden gepresenteerd als discussies in dialoogvorm: ‘jullie zeggen’ tegenover ‘dit zegt de HEER’. Het betoog maakt een levendige en krachtige indruk, ook dankzij de vele retorische vragen.

Het taalgebruik is over het algemeen helder en eenduidig. De formule ‘spreekt/zegt de HEER van de hemelse machten’ wordt vaak herhaald. Zo zet de profeet zijn betoog kracht bij.

De toon van het boek is meer dreigend dan bemoedigend of troostend.

Opbouw

Het boek Maleachi kan in zeven delen ingedeeld worden:

  1. 1.Maleachi 1:2-5: de liefde van God voor Israël;
  2. 2.Maleachi 1:6-2:9: het verbreken van het verbond door de priesters;
  3. 3.Maleachi 2:10-16: het verbreken van het verbond door het volk;
  4. 4.Maleachi 2:17-3:5: de komst van de bode en het oordeel van God;
  5. 5.Maleachi 3:6-12: oproep tot bekering;
  6. 6.Maleachi 3:13-21: aankondiging van de dag van de HEER;
  7. 7.Maleachi 3:22-24: aankondiging van de wederkomst van de profeet Elia.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Maleachi 1
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons