Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inleiding 2 Kronieken (NBV)

De boeken 1 en 2 Kronieken vormen samen een zelfstandig werk dat een overzicht geeft van de geschiedenis van Israël. In bijbeluitgaven zijn de boeken gesplitst. In 1 Kronieken staat de geschiedenis tot en met koning David, 2 Kronieken vervolgt met koning Salomo.

Titel van het boek

De boektitel 1 en 2 Kronieken is sinds Luther gangbaar geworden, maar gaat terug op de Latijnse vertaling van Hiëronymus.

De titel in de Hebreeuwse Bijbel is anders. In de Hebreeuwse Bijbel heet het boek: Divree-hayyamiem, ‘gebeurtenissen/woorden van de dagen’.

Inhoud

De auteur van 1 en 2 Kronieken schrijft geschiedenis vanuit zijn eigen theologische perspectief. Zijn voornaamste bronnen zijn de boeken 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen. Hij laat veel weg uit zijn bronnen. Bijvoorbeeld negatieve gebeurtenissen uit het leven van David en Salomo, die bekend zijn uit 1 en 2 Samuel. Ook geeft hij aanvullingen uit andere bronnen en uit mondelinge overleveringen.

Het centrale thema in 1 en 2 Kronieken is de eredienst in de tempel in Jeruzalem. De tekst wijst twee grondleggers aan die elkaar aanvullen: David en Salomo. David, de man van oorlog, heeft voorbereidingen getroffen voor de bouw van een tempel. Hij heeft ook de priesters en de Levieten hun taken toegewezen.

Maar zijn zoon Salomo, de man van vrede, mocht de tempel bouwen en in gebruik nemen.

Stijl

De boeken 1 en 2 Kronieken zijn te typeren als geschiedschrijving met een sterk theologisch accent. De tekst bestaat uit tal van verhalen en korte vertellingen, afgewisseld met uitvoerige lijsten (onder andere geslachtsregisters), en een gebed dat op de Psalmen geïnspireerd is. De levendige dialogen uit Samuel en Koningen ontbreken. De stijl van het boek is soms tamelijk wijdlopig.

Plaats in de Bijbel

Op grond van de geschiedkundige inhoud wordt Kronieken gerekend tot de historische boeken.
In de Hebreeuwse Bijbel, de Tanach hoort Kronieken bij de Geschriften (Ketoeviem). Het volgt op Ezra en Nehemia, als laatste boek. Maar in sommige handschriften is Kronieken het eerste boek, en staat het voor de Psalmen.

Chronistisch geschiedwerk

1 en 2 Kronieken worden samen met Ezra en Nehemia ook wel het Kronistisch geschiedwerk genoemd. Deze boeken horen sterk bij elkaar. Dat is te zien aan taalkundige en stilistische overeenkomsten. En de laatste verzen van 2 Kronieken (2 Kronieken 36:22-23 zijn gelijk aan de eerste verzen van Ezra (Ezra 1:1-3a).

In de Hebreeuwse Bijbel hoort Kronieken bij de zogenoemde Ketoeviem, de Geschriften. Het volgt op Ezra en Nehemia, als laatste boek van de Geschriften. Maar in sommige handschriften is Kronieken het eerste boek, en staat het voor de Psalmen.

Chronistisch geschiedwerk

1 en 2 Kronieken worden samen met Ezra en Nehemia ook wel het chronistisch geschiedwerk genoemd. Deze boeken horen sterk bij elkaar. Dat is te zien aan taalkundige en stilistische overeenkomsten. En de laatste verzen van 2 Kronieken (2 Kronieken 36:22-23 zijn gelijk aan de eerste verzen van Ezra (Ezra 1:1-3a).

Datering

Het boek 1 en 2 Kronieken is waarschijnlijk geschreven in de vierde eeuw voor Christus. Dit is onder andere af te leiden uit de overeenkomsten met de bijbelboeken Ezra en Nehemia. Ook de Aramese invloed op de taal en stijl van het boek wijzen in die richting. De auteur die anoniem is gebleven, leefde vermoedelijk in Jeruzalem en behoorde tot de priesterlijke kringen.

Opbouw

In 2 Kronieken wordt de geschiedenis van Israël beschreven vanaf koning Salomo tot en met de val van Jeruzalem in 587 voor Christus.

Indeling

Er zijn drie delen te onderscheiden:

  • Het eerste deel (2 Kronieken 1-9) gaat over koning Salomo,
  • Het tweede deel (2 Kronieken 10-36:21)
  • Het derde deel (2 Kronieken 36:22-23) bestaat slechts uit twee verzen. De schrijver eindigt zijn verhaal met het besluit van de Perzische koning Cyrus in 538 voor Christus: de Judese ballingen mogen naar hun land terugkeren en de tempel in Jeruzalem moet worden hersteld.

Juda

In 2 Kronieken gaat de belangstelling van de schrijver vooral uit naar het koningshuis van David en naar de lotgevallen van het rijk van Juda. Dit rijk is naar de mening van de schrijver de voorzetting van Israël als het volk van God was. Over het noordelijke rijk spreekt hij alleen voor zover dat nodig is om de geschiedenis van Juda te begrijpen.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

2 Kronieken 1
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons