Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wasgelegenheid

Bijbeltekst(en)

9Op die dag zal Ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen. 10Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal Ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar Mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een eerstgeborene. 11Op die dag zal de weeklacht in Jeruzalem even luid klinken als de weeklacht om Hadad-Rimmon in de vlakte van Megiddo. 12Het hele land zal rouwen: de nakomelingen van David en die van Natan, 13de nakomelingen van Levi en die van Simi, 14en alle overige families, elke familie afzonderlijk en de vrouwen steeds afzonderlijk van de mannen.

1Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen.
Zacharia 12:9-13:1NBV21Open in de Bijbel

God zal niet alleen de vijanden verslaan, Hij ‘verslaat’ ook de zonde van zijn eigen mensen. Door Gods geest ziet de Israëlieten in hoe ze de mist in zijn gegaan. Ze rouwen om ‘degene die ze doorstoken hebben’. We weten niet precies wie hier bedoeld wordt, maar de uitspraak doet denken aan de ‘lijdende dienaar van God’ uit Jesaja 53:5: ‘Om onze zonden werd hij doorboord.’ Het volk heeft besef van zijn zonde en rouwt intens. Maar God biedt ook vergeving. Na al het zoute water van de tranen is er nu bronwater om de tranen af te wassen.

Heb je altijd eerst spijt of ‘rouw’ nodig om echt vergeving te kunnen ervaren?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons