Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Niet door eigen kracht

Bijbeltekst(en)

1De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals je iemand wekt uit een diepe slaap. 2‘Wat zie je?’ vroeg hij, en ik antwoordde: ‘Ik zie een standaard die helemaal van goud is, met een schaal erop, en op die schaal zijn zeven lampen bevestigd, zeven lampen met elk zeven tuitjes. 3Daarnaast staan twee olijfbomen, één rechts en één links van de schaal. 4Wat betekent dat, mijn heer?’ 5‘Weet je niet wat dat betekent?’ vroeg de engel die met mij sprak, en ik antwoordde: ‘Nee, heer.’ 6Toen zei hij: ‘Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten – maar alleen met hulp van mijn geest. 7Voor Zerubbabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte; onder luid gejuich zal hij de eerste steen aandragen.’ 8Daarna richtte de HEER zich tot mij met de woorden: 9‘Zerubbabel zal deze tempel eigenhandig voltooien, zoals hij hem eigenhandig heeft gegrondvest.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft. 10Ook al hadden jullie in het begin geen vertrouwen in het werk, de ogen van de HEER zullen met welgevallen rusten op de gegraveerde steen in de handen van Zerubbabel. Die zeven lampen zijn de ogen van de HEER, die over de hele aarde rondgaan.

11Vervolgens vroeg ik aan de engel: ‘En die twee olijfbomen links en rechts van de lampenstandaard, wat betekenen die?’ 12En ik voegde eraan toe: ‘Wat betekenen die twee olijftakken waaruit door twee gouden buisjes de gouden olie vloeit?’ 13‘Weet je dat niet?’ vroeg hij. ‘Nee, heer,’ antwoordde ik, 14en hij zei: ‘Dat zijn de twee gezalfden die aan weerszijden van de Heer van de hele aarde staan.’

Zacharia 4:1-14NBV21Open in de Bijbel

Zacharia’s vijfde droom gaat over Zerubbabel. Hij was een kleinzoon van koning Jojachin, die destijds in ballingschap naar Babylonië was gebracht. Zerubbabel werd later de leider van de Judeërs in Babylonië en keerde met een grote groep terug naar Jeruzalem. In die tijd was het bouwen van tempels een taak van de koning. Daarom was Zerubbabel, als lid van de koninklijke familie, begonnen met de bouw van de tempel, hoewel de mensen er weinig vertrouwen in hadden. Maar toch zou hij de tempel afbouwen, beloofde God. Niet door eigen kracht, maar met hulp van de geest van de Heer.

Bij welke opdracht of taak heb jij Gods hulp nodig of heb je die al eens ervaren?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons