Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Doel: vrede

Bijbeltekst(en)

9Juich, vrouwe Sion,

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!

Je koning is in aantocht,

bekleed met gerechtigheid en zege.

Nederig komt hij aanrijden op een ezel,

op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen

en de paarden uit Jeruzalem;

de oorlogsboog wordt gebroken.

Hij zal vrede stichten tussen de volken.

Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,

van de Rivier tot aan de einden der aarde.

11Want, Sion, omwille van mijn verbond met jou, met offerbloed bekrachtigd, zal Ik de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water. 12Keer terug naar de burcht, gevangenen. Jullie hoop is niet vergeefs geweest, want ook nu geldt de toezegging aan Sion: Ik zal je dubbel schadeloosstellen. 13Juda span Ik als mijn boog, Efraïm richt Ik als mijn pijl, en jouw zonen, Sion, hef Ik als een heldenzwaard tegen de Grieken.

14De HEER zal boven hen verschijnen: met pijlen flitsend als bliksemschichten en met schallende ramshoorn trekt God, de HEER, op in een zuiderstorm. 15De HEER van de hemelse machten is hun schild. Ze zullen de vijand verslinden en zijn slingerstenen verbrijzelen, ze zullen zijn bloed drinken tot ze dronken zijn, tot ze ervan overlopen als een plengschaal en met bloed besmeurd zijn als de hoeken van een altaar. 16Op die dag zal de HEER, hun God, zijn volk als een kudde in veiligheid brengen. Als edelstenen in een kroon zullen ze fonkelen op zijn land. 17Wat schitterend! Wat mooi! Jonge mannen en vrouwen bloeien op, gesterkt door graan en wijn.

Zacharia 9:9-17NBV21Open in de Bijbel

Wat een sprekende beelden in deze tekst: koning, herder en Heer!
De nederige koning op een ezel zorgt voor vrede (vers 9). Deze woorden worden vaak in verband gebracht met het verhaal over Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt (Matteüs 21:1-11). De herder verzamelt de kudde en brengt de schapen in veiligheid (vers 16). En de Heer van de hemelse machten komt in een zuiderstorm, met pijlen als bliksem en een ramshoorn grommend als de donder (vers 14).
Alle drie de beelden laten een aspect van God zien: Hij zorgt voor vrede, Hij is beschermend, en Hij is overweldigend groots. En al die aspecten dienen één doel: vrede brengen aan het volk van God.

Welk beeld van God spreekt jou het meest aan, en waarom?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons