Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 1 | De stamboom van Jezus

Bijbeltekst(en)

De afkomst van Jezus Christus

1Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.

2Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, 3Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, 4Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6Isaï verwekte David, de koning.

David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, 8Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 9Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte Josia, 11Josia verwekte Jechonja en zijn broers rond het begin van de Babylonische ballingschap.

12Ten tijde van de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel, 13Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, 14Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 15Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.

17Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David tot aan de Babylonische ballingschap veertien generaties, en vanaf de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties.

Matteüs 1:1-17NBV21Open in de Bijbel

Het begin van boeken en verhalen is vrijwel altijd bedoeld om kort neer te zetten waar het vervolg over zal gaan en vooral ook om er nieuwsgierig naar te maken. De stamboom van Jezus die Matteüs aan het begin van zijn evangelie plaatst, onthult de identiteit en de missie van Jezus.

Het begin van de stamboom verbindt Jezus met David en Abraham, twee sleutelfiguren in de geschiedenis van Israël. David staat voor het koningschap en het volk Israël als eenheid, terwijl Abraham staat voor de universele betekenis en de belofte van Israël voor alle volken. Dit suggereert dat Jezus iets te maken zal hebben met zowel Israël als de andere volken.
Het einde van de stamboom breekt met het patroon van ‘die verwekte die’ en benadrukt dat Jezus niet verwekt is door Jozef, maar door de heilige Geest bij Maria. Dit wijst op de bijzondere oorsprong en de goddelijke aard van Jezus, die ook Christus genoemd wordt, de gezalfde koning.

De opvallende personen die in de stamboom genoemd worden, zijn vooral de vrouwen: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. Zij zijn allemaal buitenlandse vrouwen die op een of andere manier betrokken waren bij Gods plan voor Israël. Zij kunnen vooruitwijzen naar wat Jezus zal betekenen voor de andere volken.

De stamboom is dus een compacte en krachtige manier om Jezus te presenteren als de koning van Israël, de zoon van God en de redder van de wereld.

Deze stamboom is de opmaat tot het Matteüs-evangelie en, als voorbereiding op het verhaal over Jezus’ geboorte, ook tot kerstmis. Welke elementen uit de toelichting op de stamboom spreken je aan en waarom?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons