Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

4/7 - Wijze leiders

Bijbeltekst(en)

9Toen heb ik tegen u gezegd: ‘Ik alleen kan de verantwoordelijkheid voor u niet dragen. 10De HEER, uw God, heeft u zo in aantal doen toenemen dat u nu zo talrijk bent als de sterren aan de hemel, 11en moge Hij, de God van uw voorouders, u nog duizendmaal zo talrijk maken en u zegenen zoals Hij heeft beloofd. 12Maar hoe zou ik alleen de last van uw problemen en geschillen kunnen dragen? 13Wijs daarom in elke stam bekwame, verstandige en ervaren mannen aan, dan zal ik hen als leiders over u aanstellen.’ 14Toen antwoordde u: ‘Uw voorstel is goed, dat zullen we doen.’ 15Daarop koos ik de hoofden van uw stammen uit, bekwame, ervaren mannen, en gaf hun de leiding over groepen van duizend man, van honderd, van vijftig en van tien; anderen stelde ik voor uw stammen als schrijver aan. 16De rechters gaf ik toen deze instructie: ‘Hoor beide partijen en doe rechtvaardig uitspraak, zowel tussen twee volksgenoten als wanneer er een vreemdeling bij betrokken is. 17Oordeel zonder aanzien des persoons, hoor de arme evengoed als de rijke. Laat u door niemand bang maken, want u spreekt recht namens God. Wanneer iets u te moeilijk is, leg het dan aan mij voor en ik zal me erover buigen.’ 18En zo heb ik u destijds vele aanwijzingen gegeven.

Deuteronomium 1:9-18NBV21Open in de Bijbel

In de Bijbel zijn er bepaalde groepen mensen die als wijs worden gezien. Denk bijvoorbeeld aan raadgevers, geleerden of bepaalde deskundigen. Maar ook voor de vakbekwaamheid van architecten, houtsnijders, klaag- en vroedvrouwen en schippers wordt met dit woord aangeduid (chachema, bijvoorbeeld Exodus 35:35). Wijsheid is dus niet alleen een levenshouding, maar kan ook een praktische bekwaamheid zijn. Toen Mozes als leider van het Israëlitische volk het werk niet alleen aankon, vroeg hij, op advies van zijn schoonvader Jetro, om hulp. Daarom stelde God uit de diversiteit van de familiestammen wijze (dat wil zeggen: bekwame)  mannen aan om hem te helpen zijn taken uit te voeren. Deze mannen gingen leiding geven aan groepen mensen en de familiestammen besturen.

Het is wijsheid om in te zien dat je niet alles alleen kunt doen en dat je om hulp mag vragen, aan God, maar ook aan (verstandige) mensen om je heen. Bij welke mensen kun jij terecht als je hulp nodig hebt? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons