Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zondag 14 maart

Bijbeltekst(en)

14De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. 16Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. 18Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. 19Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. 20Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

Johannes 3:14-21NBV21Open in de Bijbel

LECTIO
Het Bijbelgedeelte van vandaag vindt plaats in de context van een ontmoeting tussen Jezus en Nikodemus, een vooraanstaand religieus leider.

Johannes heeft een andere stijl dan Marcus, en hij beschrijft de gebeurtenissen veel meer in detail. Johannes gaat in op ontmoetingen die Jezus had met verschillende mensen. Deze ontmoetingen verrijken ons inzicht over het karakter van Jezus en over zijn bediening.

In deze tekst legt Jezus het verband uit tussen zijn komst naar de aarde en een gebeurtenis uit Mozes’ tijd. Nikodemus, die bijzonder onderlegd was in de Schriften, moet het verhaal dus wel hebben kunnen volgen. De tekst waarnaar verwezen wordt, kun je terugvinden in Numeri 21:4-9. De Israëlieten hadden gezondigd en God stuurde giftige slangen om hen te straffen. Ze kwamen tot berouw en riepen God om hulp. Als antwoord gebood God aan Mozes een bronzen slang te maken en die op een paal te bevestigen.

Wanneer de Israëlieten naar de slang op de paal zouden opkijken, zouden ze genezen. Op dezelfde manier werd Jezus opgeheven aan een paal: het kruis. Voor de Israëlieten die gebeten waren door een slang, moet de bronzen slang op de paal nog steeds angstaanjagend zijn geweest. Hoeveel te meer was het beeld van een man aan een kruis een vreselijk schrikbeeld.

Nu is Jezus aan het kruis het teken van onze redding. Wie in Hem gelooft, zal genezen worden van zonden en krijgt vergeving. Door aan het kruis te sterven, bood Hij zichzelf aan de Vader aan om alle zonden op zich te nemen. Het was zijn wil en die van de Vader dat iedereen vergeving van zonden zou krijgen en de genade en vreugde zou mogen kennen die uitgaan van God, de heilige Drie-eenheid. Jezus overwon de zonden voor ons toen Hij aan het kruis stierf en weer opstond. God stuurde zijn eigen Zoon omdat Hij van ons houdt.

MEDITATIO
Lees dit Bijbelgedeelte even binnen zijn bredere context van Johannes 3. Is er misschien een verband tussen het gesprek van Jezus en Nikodemus over de noodzaak om opnieuw geboren te worden enerzijds en de liefde van God voor de mensen anderzijds? Heb jij, net als Nikodemus, meer uitleg nodig om dit te begrijpen, of heb jij al een nieuw geestelijk leven in Jezus ontvangen?

ORATIO
Johannes 3:16 is een van de meest geciteerde verzen uit de Bijbel. Lees dit vers verschillende keren achter elkaar. Vraag God om je nog meer inzicht te geven in deze belofte en je duidelijk te maken wat de gevolgen ervan zijn voor jou en voor de mensen die je kent. Luister aandachtig wanneer God op een bijzondere manier tot je spreekt.

CONTEMPLATIO
Wees stil in Gods aanwezigheid. Wat denk je dat God jou vandaag wil zeggen met deze Bijbeltekst?

 

ONDERSTEUNENDE BijbelTEKSTEN
2 Kronieken 36:14-16, 19-23; Psalm 137:1-6; Efeziërs 2:4-10

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons