Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

22 februari – Nieuws dat beweegt

Bijbeltekst(en)

13Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar Hem toe, en Hij onderwees hen. 14Toen Hij verderging zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Levi stond op en volgde Hem.

15Toen Jezus en zijn leerlingen bij hem thuis uitgenodigd waren, lagen ze daar samen met een groot aantal tollenaars en zondaars aan voor de maaltijd, want velen van hen volgden Hem. 16Toen de farizese schriftgeleerden zagen dat Hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet Hij met tollenaars en zondaars?’ 17Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

18De leerlingen van Johannes en de farizeeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe, die Hem vroegen: ‘Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?’ 19Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. 20Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten. 21Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is, want dan trekt de nieuwe lap de oude stof kapot en wordt de scheur nog groter. 22Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren, net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken.’

Marcus 2:13-22NBV21Open in de Bijbel

De nieuwe boodschap van Jezus past niet goed bij wat de mensen gewend zijn. Dat is ook de les van de twee voorbeelden die Hij in Marcus 2:21-22 gebruikt. Doordat die nieuwe dingen nog makkelijk kunnen bewegen, zullen ze het oude al snel kapottrekken. Het nieuwe past niet goed bij het oude.

Jezus praat over totaal nieuwe dingen, over anders leven. Maar Hij praat er niet alleen over, Hij doet het ook. Bijvoorbeeld door te eten bij Levi, iemand die toen door de meeste mensen met de nek werd aangekeken. Zo laat Jezus al iets zien van Gods nieuwe wereld.

Hoe zorg jij ervoor dat geloven niet alleen bestaat uit denken en praten, maar ook uit doen? Doe je daarbij ook iets nieuws of iets anders dan de mensen om je heen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons