Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

21 maart – Vreugde na verdriet

Bijbeltekst(en)

1Een psalm. Een lied bij de inwijding van de tempel. Van David.

2Hoog wil ik U prijzen, HEER, want U hebt mij gered

en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde.

3HEER, mijn God, ik riep U te hulp

en U hebt mij genezen.

4HEER, U trok mij uit het dodenrijk omhoog,

ik daalde af in het graf, maar U hield mij in leven.

5Zing voor de HEER, u die Hem trouw bent,

loof zijn heilige naam.

6Zijn woede duurt een oogwenk,

zijn liefde een leven lang.

Met tranen slapen we ’s avonds in,

’s morgens staan we juichend op.

7In mijn overmoed dacht ik:

Nooit zal ik wankelen.

8HEER, U had mij lief en ik stond als een machtige berg,

U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst.

9U, HEER, roep ik aan,

U, Heer, smeek ik om genade.

10Wat baat het U als ik sterf,

als ik afdaal in het graf?

Kan het stof U soms loven

en getuigen van uw trouw?

11Luister, HEER, en toon uw genade,

HEER, kom mij te hulp.

12U hebt mijn klacht veranderd in een dans,

mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.

13Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen.

HEER, mijn God, U wil ik eeuwig loven.

Psalmen 30:1-13NBV21Open in de Bijbel

Deze psalm is geschreven bij de inwijding van de tempel. Voor de Israëlieten was dat een heel belangrijk moment. Generaties lang was God al bij het volk aanwezig in de tabernakel en de ark – al vanaf de reis door de woestijn. Maar er waren ook perioden dat de ark zo’n beetje vergeten was en letterlijk ergens in een (uit)hoek stond (1 Samuel 7:1-2). Maar nu is de tempel klaar en staat de ark weer op z’n plek: God is weer te midden van zijn volk en het verdriet is veranderd in vreugde!

Ook nu nog maken we bij belangrijke momenten muziek, zoals bij een huwelijk of een begrafenis. Welk lied heeft of had voor jou een speciale betekenis tijdens een belangrijke gebeurtenis?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons