Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

17 maart – Dag 25 | Onbelangrijk zijn?

Bijbeltekst(en)

Onderricht aan de leerlingen

30Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar Hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, 31want Hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.’ 32Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te stellen.

33Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg Hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ 34Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar.’ 36Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37‘Wie in mijn naam één zo’n kind ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.’

38Johannes zei tegen Hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ 39Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van Mij spreken. 40Wie niet tegen ons is, is voor ons. 41Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.

Marcus 9:30-41NBV21Open in de Bijbel

Jezus zegt: ‘De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan mensen die hem zullen doden. Maar drie dagen later zal hij opstaan uit de dood.’
Maar de leerlingen begrijpen zijn woorden niet. Ze begrijpen niet dat Jezus zijn dood al voelt aankomen. Volgens de leerlingen kan de messias niet sterven. In plaats van echt naar Jezus te luisteren gaan ze ruziemaken. Ze willen weten wie van hen de belangrijkste is. Maar als Jezus later vraagt waarom ze ruziemaakten, durven ze geen eerlijk antwoord te geven.
Jezus laat dan met hulp van een kind zien hoe je zijn boodschap moet begrijpen: je moet de onbelangrijkste willen zijn, en andere mensen dienen. Als je zorgt voor mensen die onbelangrijk lijken, die aan de rand van de samenleving staan, dan doe je wat Jezus bedoelt. En dan doe je wat God wil. Dan ben je echt bezig met Gods nieuwe wereld.
Wie kun jij dienen? Probeer vandaag eens iets te doen voor iemand voor wie je normaal geen belangstelling hebt.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons