Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Woensdag 11 maart

Bijbeltekst(en)

9Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. 10Toen Hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. 11De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ 12Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. 13Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

14Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij Hem en vroegen: ‘Waarom vasten wij en de farizeeën wel regelmatig, en uw leerlingen niet?’ 15Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten. 16Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. 17Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de jonge wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden.’

Verschillende genezingen

18Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een vooraanstaand man naar hen toe die zich voor Hem neerwierp en zei: ‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.’ 19Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen. 20Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van zijn mantel aan, 21want ze dacht: Als ik alleen zijn mantel maar kan aanraken, zal ik genezen. 22Jezus draaide zich om, en toen Hij de vrouw zag zei Hij: ‘Houd moed, mijn dochter, uw geloof heeft u gered.’ En vanaf dat moment was de vrouw genezen.

23Aangekomen bij het huis van de man zag Jezus de fluitspelers en de luid weeklagende menigte 24en Hij zei: ‘Ga naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.’ Ze lachten Hem uit. 25Nadat iedereen was weggestuurd, ging Hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. 26Dit verhaal verspreidde zich in de hele omgeving.

27Toen Jezus van daar verderging, volgden Hem twee blinden die luidkeels riepen: ‘Heb medelijden met ons, Zoon van David!’ 28En nadat Hij een huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus vroeg hun: ‘Gelooft u dat Ik dit kan doen?’ Ze antwoordden: ‘Ja, Heer!’ 29Daarop raakte Hij hun ogen aan en zei: ‘Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.’ 30En hun ogen gingen open. Jezus waarschuwde hen uitdrukkelijk: ‘Zorg ervoor dat niemand het te weten komt!’ 31Maar na hun vertrek verspreidden ze het nieuws over Hem in de hele omgeving.

32Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij Hem die bezeten was en niet kon spreken. 33Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond versteld en zei: ‘Zoiets is in Israël nog nooit vertoond!’ 34Maar de farizeeën zeiden: ‘Het is dankzij de vorst der demonen dat Hij demonen kan uitdrijven.’

Matteüs 9:9-34NBV21Open in de Bijbel

Het was u misschien al opgevallen: Matteüs deelt zijn verhalen vaak in drie delen op. Vandaag lezen we opnieuw drie heel verschillende reacties op Jezus’ optreden. De farizeeërs stellen zich kritisch op. De leerlingen van Johannes worden onzeker. En een andere opmerkelijke reactie vindt plaats in de ontmoeting tussen Jezus en Matteüs. Jezus vraagt Matteüs om hem te volgen, en Matteüs doet dat zonder aarzelen. Deze Matteüs wordt in 10:3 ook een van de twaalf ‘apostelen’ genoemd. Volgens de traditie is hij de schrijver van dit evangelie. We lezen dat hij een tollenaar is, een belastinginner. Hij kreeg waarschijnlijk weinig waardering van zijn landgenoten, omdat hij samenwerkte met de vijand: de Romeinen.

Dit straalt ook af op Jezus zelf: wat moet je van iemand verwachten die zich omringt met mensen die zo duidelijk verkeerd bezig zijn?

Vraag: Met wie wilt u graag samen gezien worden, en met wie liever niet?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons