Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vrijdag 28 februari

Bijbeltekst(en)

Optreden van Johannes de Doper

1In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ 4Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe 6en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden.

7Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen? 8Breng liever vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn. 9En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 10De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 11Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer, maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen voor Hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12Hij houdt de wan in zijn hand, Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’

13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’ 15Maar Jezus antwoordde: ‘Toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.’ Toen deed Johannes het. 16Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 17En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’

Matteüs 3:1-17NBV21Open in de Bijbel

‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

De woorden die Johannes hier uitspreekt, zijn dezelfde woorden die Jezus later ook zal uitspreken (4:17). Het maakt duidelijk dat Jezus en Johannes voor Matteüs nauw aan elkaar verwant zijn: in woord en daad lijken ze op elkaar. Toch hebben ze allebei een eigen rol. Het optreden van Johannes heeft vooral ten doel om de mensen voor te bereiden op de komst van Jezus: hij roept op tot radicale bekering. Matteüs laat zien dat er voor Johannes twee groepen mensen zijn: mensen die goede en mensen die slechte vruchten voortbrengen. En later gebruikt hij nog zo’n scherpe tegenstelling: aan de ene kant het kaf en aan de andere kant het koren.

De zondige leefwijze van het volk gaat Johannes aan het hart: hij zet zich volledig in om mensen tot inkeer te brengen nu het koninkrijk van de hemel nabij is gekomen

Vraag: Welke gebieden in uw leven zou u willen veranderen, zodat uw leven meer gaat lijken op het leven in Gods koninkrijk? Welke concrete stap kunt u vandaag zetten om daarmee een begin te maken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons