Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Donderdag 5 maart

Bijbeltekst(en)

1Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 3Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. 4Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. 9Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

10laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

11Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

12Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

13En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

[Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit,

in eeuwigheid. Amen.]

14Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

16Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 17Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 18zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Matteüs 6:1-18NBV21Open in de Bijbel

Geef aalmoezen, bid en vast: dat zijn volgens Jezus de drie opdrachten voor het leven van zijn volgelingen. Jezus zegt over elk van deze drie dingen hoe je het wel én hoe je het niet moet doen. Wat opvalt is dat bij alle drie de opdrachten staat dat je je goede daden onopvallend en verborgen moet doen. Geef je aalmoezen, bazuin het dan niet rond op straat, maar laat je linkerhand niet eens weten wat je rechterhand doet. Bid niet midden op straat, maar binnen in je huis. En als je vast, zorg er dan voor dat het niemand opvalt. Iets doen zonder dat anderen het zien of belonen: dat vraagt om karakter! Jezus sluit elk van deze opdrachten wel af met een belofte, namelijk dat God je ervoor zal belonen. Hij ziet wat je in het verborgene doet.

Vraag: Thomas Jefferson schijnt gezegd te hebben: ‘Integriteit is doen wat goed is, ook als niemand het ziet.’ Wat vindt u van die uitspraak?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons