Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

11. Spreuken 8:1 en 22-31: Bij wijsheid in de leer

Bijbeltekst(en)

Wijsheid spreekt

1Hoor! Wijsheid roept,

Inzicht laat haar stem horen.

Spreuken 8:1NBV21Open in de Bijbel

22De HEER heeft mij vóór al het andere geschapen,

toen Hij zijn scheppingswerk begon, was ik zijn eersteling.

23Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was,

nog voor de aarde vorm kreeg.

24Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht,

nog voor de bronnen met hun waterstromen.

25Voordat de bergen verankerd waren, werd ik voortgebracht,

nog voor er heuvels waren.

26De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen,

geen korrel zand was nog gemaakt.

27Ik was erbij toen Hij de hemel zijn plaats gaf

en een cirkel om het water trok,

28de wolken aan de hemelkoepel plaatste,

de oceanen bruisend op liet wellen,

29toen Hij aan de zeeën grenzen stelde,

het water met zijn woord zijn plaats gaf,

de fundamenten van de aarde legde.

30Ik was zijn lieveling,

een bron van vreugde, elke dag opnieuw.

Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid,

31vond vreugde in zijn hele aarde

en verheugde mij in de mensheid.

Spreuken 8:22-31NBV21Open in de Bijbel

In Spreuken 8:22-31 staat een scheppingsverhaal dat veel minder bekend is dan de scheppingsverhalen aan het begin van Genesis. De wijsheid van God, voorgesteld als een vrouw, roept mensen op om bij haar in de leer te gaan. Ze beschrijft zichzelf als eerste schepsel. Vóór al het andere heeft God haar voortgebracht. Ze is getuige van Gods scheppingswerk. ‘Ik was erbij’ staat er in vers 27. Ze leert hoe alles in elkaar zit en kan die kennis doorgeven aan de mensen. Vrouwe Wijsheid hoort zowel bij God als bij de schepping. Ze komt niet alleen voor in het Bijbelboek Spreuken, maar ook in het boek Job en in Bijbelboeken die wel in de katholieke maar meestal niet in de protestantse Bijbelvertalingen opgenomen zijn: Wijsheid, Wijsheid van Jezus Sirach en Baruch. De rol van mensen in deze scheppingsteksten is een andere dan in Genesis 1 en 2. Het gaat niet om bewerken of bewaken, maar om leerling zijn. (TvM)

Vraag: Kun je jezelf zien als leerling van Gods wijsheid in de schepping?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons