Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Leven van de wind

Bijbeltekst(en)

1Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.’ 3Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer geboren worden?’ 5Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. 6Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. 8De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’

Johannes 3:1-8NBV21Open in de Bijbel

Door Kees Goedhart

Een prachtig voorbeeld van de kracht van de Geest is natuurlijk de uitstorting van de heilige Geest op de eerste Pinksterdag. Maar er is meer. Jezus zegt: ‘De wind waait waarheen hij wil’ (vers 8). De Geest is niet alleen actief, Hij is ook vrij te gaan waarheen Hij wil.

Niet aan banden leggen
Probeer de wind, de Geest, daarom niet aan banden te leggen, maar probeer ook niet de wind in de door jou gekozen richting te laten waaien. De Geest is soeverein. Dat is het heerlijke van Pinksteren. We kunnen allen gezegend worden en geleid worden door dezelfde Geest. Maar dan moeten we wel de wind van de Geest laten waaien waarheen Híj wil!

Het gaat nog verder
‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid.’ De wind bewijst dat hij er is. Je hoort zijn geluid en je ervaart zijn kracht. Zo is het ook met de Geest. Als er werkelijk een opwekking uitbreekt, dan gebeurt er iets. Zelfs de ongelovige zal dan merken dat er iets aan de hand is. Hij ziet en hoort de resultaten daarvan.

Om die reden was ook Nicodemus naar Jezus gekomen. Nicodemus was geen discipel, maar een farizeeër. Hij was een eerlijk mens en wilde onderzoeken hoe het zat met al die tekenen die Jezus deed. Gods Geest was aan het werk en Nicodemus reageerde. Daarom zegt Jezus ook: ‘Je hoort zijn geluid!’

Ook jij mag bidden om in alles in je leven de heilige Geest te ervaren!

Kees Goedhart is Oprichter van Stichting Zending en Gemeente en oud-voorzitter van Stichting Opwekking. Hij werkte zondagavond mee aan de gebedsdienst, terug te zien via samenkerksamensterk.nl.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons