Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Met aandacht

Bijbeltekst(en)

11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Marcus 1:11NBV21Open in de Bijbel

Een week geleden kon je al kennismaken met lectio divina, de Bijbelleesmethode waarmee je aandachtig luistert naar wat God door een tekstgedeelte tegen jou wil zeggen. Vandaag ga je hiermee verder.

 

GOD OPENBAART ZIJN ZOON

De doop van de Heer

Marcus 1:7-11

7 Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8 Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Stap 1: Lectio

De bediening van Jezus als prediker van het koninkrijk van God begint met een ietwat verrassende gebeurtenis: zijn doop. Johannes de Doper is zich ervan bewust dat Jezus veel groter is dan hij, en geheel zonder zonde.

Matteüs 3:13-15 beschrijft hoe Johannes Jezus ervan probeert te overtuigen dat Hij de doop niet nodig heeft. Pas wanneer Jezus antwoordt dat God het zo wil, stemt Johannes ermee in Hem te dopen.

Onmiddellijk na zijn doop beantwoordt God de Vader deze daad van gehoorzaamheid met de bevestiging van Jezus’ goddelijke identiteit. Zijn stem is te horen wanneer Hij verklaart dat Jezus zijn eigen geliefde Zoon is in wie Hij veel vreugde schept. De Vader geeft Jezus ook een visioen uit de hemel en de heilige Geest strijkt neer in de vorm van een duif. Jezus kan zijn bediening op aarde beginnen, nu zijn diepe eenheid met de Vader en de heilige Geest is bevestigd.

Johannes vertelt ons ook dat hijzelf met water doopte, maar dat Jezus met de heilige Geest zou dopen.

Stap 2: Meditatio

Waarom denk je dat God verlangde dat Jezus werd gedoopt? Wat zouden de mensen die toekeken hierover gedacht hebben? Jezus is zowel Zoon van God als Mensenzoon. Is het mogelijk dat Jezus door de doop van Johannes te ondergaan, zich volledig met de zondige mens vereenzelvigde? Volgens het plan dat God uitvoert, zal Jezus op een bepaald moment zelfs zijn leven moeten afleggen voor zondaars.

Dank Jezus voor zijn gehoorzaamheid aan Gods wil.

Jezus en Johannes tonen onweerlegbaar aan dat het nodig is om God te gehoorzamen, ook al zijn er mensen die onze handelingen verkeerd zullen opvatten. Probeer na te gaan op welke manier jij God kunt gehoorzamen vandaag, zodat Hij ook in jou vreugde kan scheppen. Staan de ideeën van anderen je op de een of de andere manier in de weg? Hoe ver ben je bereid te gaan in je vertrouwen op en gehoorzaamheid aan God?

God zegt tegen Jezus dat Hij vreugde in Hem schept. Denk er eens over na of je iemand kent die een woord van bemoediging van jou goed zou kunnen gebruiken.

Neem een moment om te mediteren over Gods liefde voor jou en de genade die je hebt ontvangen. Het is goed je diepe dankbaarheid hierover naar God toe uit te spreken.

Stap 3: Oratio

Denk even na over de woorden uit Jesaja 12:2:

‘God, hij is mijn redder.

Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet,

want de Heer is mijn sterkte, hij is mijn beschermer,

hij heeft mij redding gebracht.’

 

Deze woorden drukken het vertrouwen uit dat Jezus in zijn Vader stelde. Kan dit ook jouw gebed zijn?

Stap 4: Contemplatio

Wees stil in Gods aanwezigheid. Wat denk je dat God jou vandaag wil zeggen met deze Bijbeltekst?

 

Ondersteunende Bijbelteksten:

Jesaja 55:1-11;

Jesaja 12:2-6;

1 Johannes 5:1-9

 

Uit: Lezen met je hart, De Evangeliën door met Lectio Divina, Nederlands Bijbelgenootschap (2020).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons