Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Eeuwige vrede

Bijbeltekst(en)

1Het volk dat in duisternis ronddoolt

ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen

worden door een helder licht beschenen.

2U hebt het volk weer groot gemaakt,

diepe vreugde gaf U het,

blijdschap als de vreugde bij de oogst,

zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

3Het juk dat op hen drukte,

de stok op hun schouder, de staf van de drijver,

U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

4Iedere laars die dreunend stampte

en elke mantel die doordrenkt is van bloed,

ze worden verbrand,

ze vallen ten prooi aan het vuur.

5Een kind is ons geboren,

een zoon is ons gegeven;

de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,

Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

6Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede

voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;

ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid

en staan vast voor altijd en eeuwig.

De HEER van de hemelse machten

brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Jesaja 9:1-6NBV21Open in de Bijbel

Net als de profeet Jeremia, van wie we gisteren een tekst lazen, schetst de profeet Jesaja een beeld van hoop. Het volk van God had het zwaar, maar God heeft de lasten van de mensen verlicht. Het geweld waarmee ze te maken hadden, is ten einde. God doet de ultieme belofte: er komt een koning die voor recht en gerechtigheid zal zorgen. Hij wordt Vredevorst genoemd, en aan zijn vrede zal geen eind komen. Dat is het perspectief dat Jesaja biedt, ook nu nog: oorlog en geweld zullen voorbijgaan, en God zal zorgen voor eeuwige vrede.

De koning die God belooft, krijgt vier namen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader en Vredevorst.

Kun je bij elke naam bedenken wat dat over God en over de beloofde koning zegt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons