Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Muziekinstrumenten in de Bijbel

Bijbeltekst(en)

8Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar, wanneer er negenenveertig jaren verstreken zijn, 9moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid laten schallen. Op Grote Verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schallen.

Leviticus 25:8-9NBV21Open in de Bijbel

16Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde.

Exodus 19:16NBV21Open in de Bijbel

Het geluid van de sjofar

Een oude traditie in het oosten van Nederland is het midwinterhoornblazen. Wie het ooit gehoord heeft, kan niet anders dan onder de indruk zijn van de indrukwekkende klank. Het midwinterhoornblazen – de naam zegt het al – is aan bepaalde tijden gebonden: alleen van de eerste adventszondag tot en met Driekoningen wordt de hoorn geblazen. Als je de klank van een midwinterhoorn hoort, word je er dus aan herinnerd dat het een bijzondere tijd is.

Een Bijbels instrument dat aan de midwinterhoorn doet denken is de sjofar of ramshoorn. Meestal wordt het met ‘bazuin’ vertaald. In de Bijbel is dit het ceremoniële muziekinstrument bij uitstek. Zoals uit de Bijbelteksten hierboven blijkt, wordt het alleen bij speciale gebeurtenissen en op feesten gebruikt. De sjofar komt maar liefst 58 keer voor in de Bijbel. Zoals de naam aangeeft, gaat het om de hoorn van een ram of een geit. Zeker niet van een stier, want dat is een onrein dier. De ram herinnert aan het verhaal van Abraham die een ram mocht offeren in plaats van zijn zoon Isaak.

Wie het geluid van de ramshoorn hoort, weet dat er iets bijzonders staat te gebeuren. De sjofar klonk op de derde dag bij het aanbreken van de morgen waarop God de stenen tafelen met de wet aan Mozes gaf, en klinkt op speciale joodse feestdagen zoals Rosj Hasjana, het joodse Nieuwjaar (meer dan honderd keer), en Yom Kippoer, het feest van verzoening. Ook is de sjofar volgens de Bijbel verbonden met de komst van de Messias. In het Nieuwe Testament lezen we (in 1 Tessalonicenzen 4:16) dat de bazuin zal klinken als Christus terugkomt.

Heb je wel eens een sjofar/ramshoorn gehoord? Hoe was dat?
Bespeel je zelf een instrument?
Wat voor muziek verbind jij met speciale gebeurtenissen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons