Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoe komt er vrede op aarde?

Bijbeltekst(en)

6En wat er van Jakob is overgebleven,

te midden van machtige volken,

zal zijn als dauw die van de HEER komt,

als regendruppels op het groen,

dat niets verwacht van een mens

en niet naar mensenkinderen uitziet.

7Wat er van Jakob is overgebleven,

te midden van machtige volken,

zal zijn als een leeuw tussen de wilde dieren,

als een leeuw die de kudde binnendringt,

een leeuw die vertrapt en verscheurt,

en er is niemand die hem tegenhoudt.

8Mogen je aanvallers je kracht leren kennen,

mogen je vijanden worden vernietigd!

9Op die dag zal het gebeuren – spreekt de HEER –

dat Ik je paarden zal afslachten

en je strijdwagens vernietigen.

10Ik zal de steden in je land verwoesten

en je vestingen neerhalen.

11Je tovermiddelen zal Ik je ontnemen,

Ik laat geen waarzeggers meer toe.

12Je godenbeelden zal Ik vernietigen,

evenals je gewijde stenen,

en je zult niet langer knielen voor wat je zelf hebt gemaakt.

13Je Asjerapalen zal Ik verwijderen

en je steden ontvolken,

14en in mijn hevige toorn neem Ik wraak

op alle volken die niet hebben geluisterd.

Micha 5:6-14NBV21Open in de Bijbel

Als de ballingschap straks voorbij is, zullen volgens Micha de teruggekeerde Israëlieten een dubbele taak krijgen. Enerzijds zullen ze tot zegen zijn voor sommige volken (vers 6), anderzijds zullen ze voor andere volken gevaarlijk zijn (vers 7). Micha gebruikt voor de laatstgenoemde taak het dreigende beeld van een leeuw te midden van het wild: de leeuw staat klaar om verwoestend huis te houden. Het drukt uit dat het volk namens God het oordeel over andere volken zal voltrekken. Maar dat kan alleen als het volk eerst zelf afrekent met bepaalde praktijken (vers 9-14). God zal in én door Israël een einde maken aan al het oorlogsmateriaal en vestingsteden, aan afgoderij en toverij onder de volken buiten Israël. 

Waarom is dit oordeel volgens Micha nodig, denk je? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons