Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dank aan de Schepper

Bijbeltekst(en)

15Beeld van God, de onzichtbare, is Hij,

eerstgeborene van heel de schepping:

16in Hem is alles geschapen,

alles in de hemel en alles op aarde,

het zichtbare en het onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door Hem en voor Hem geschapen.

17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is Hij,

eerstgeborene uit de dood,

om in alles de eerste te zijn:

19in Hem heeft heel de volheid willen wonen

20en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

21Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, 22maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend opdat u heilig, zuiver en onberispelijk bent ten overstaan van Hem. 23Blijf wel trouw aan het geloof, onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, dienaar geworden ben.

Kolossenzen 1:15-23NBV21Open in de Bijbel

Paulus heeft gehoord wat er in de gemeente speelt: een ketterse leer bedreigt de jonge christenen. Daarom geeft hij een samenvatting van wat heel de schepping – en dat geldt speciaal de mensen – te danken heeft aan Jezus. Hij doet dit in de vorm van een prachtig lied, waarvan sommige bijbelwetenschappers vermoeden dat het onder de eerste christenen al gezongen werd. In dit lied bezingt hij dat je een compleet plaatje van God krijgt als je naar Jezus kijkt. Je ontdekt dan wie God is en wat God doet. Niet dat je door Jezus alles begrijpt, maar hij laat je wel recht in Gods hart kijken. Zó is die onzichtbare God!

Als u het lied nog eens doorleest, wat voor nieuws leert u dan over wie God is?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons