Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Opgewekt leven

Bijbeltekst(en)

8Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 10Immers:

‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten,

laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad

en zijn lippen voor woorden van bedrog,

11laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is,

laat hij naar vrede streven en die najagen.

12Want het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen

en zijn oor luistert naar hun hulpgeroep,

maar Hij keert zich tegen wie kwaad doen.’

Het lijden in de eindtijd

13Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 14Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus, zich over hun laster schamen. 17Het is beter te lijden – indien God dat wil – omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet.

18Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd Hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.

1 Petrus 3:8-18NBV21Open in de Bijbel

Door Paul Visser

Opgewekt! Daarmee is de toon die Petrus in zijn brief aanslaat, getypeerd. Afgestemd op Pasen zet hij hoog in: Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop!

Raak je doordrongen van deze genadige nieuwe realiteit, dan ga je ‘opgewekt’ leven. Het naargeestige te boven komend, stem je je denken en doen steeds meer af op dat kernachtig lied, ooit in het oude Israël gecomponeerd en hier door Petrus geciteerd:

Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten?
Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.

Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.
(Psalm 34:13-15)

Ja reken maar dat je daar met elkaar blij van wordt. Want iedereen in je omgeving heeft er profijt van. Jijzelf incluis!

Zelfs de hemel raakt er opgetogen van! Worden onze handel en wandel afgestemd op deze klanken, dan klinkt dat de HEER als muziek in de oren. Zuivere tonen roeren zijn hart. Vangt Hij die op, dan is Hij een en al oor voor wat er in onze beleving nog aan schort. En is Hij wat graag bereid om ons door de Geest náder te instrueren en vérder te dirigeren. Valse muziek verdraagt Hij niet. Van kwaad keert Hij zich af. Prima toch?

Intussen blijft het oefenen. Je krijgt het goede leven niet op een presenteerblaadje. Het vraagt om stug doorrepeteren. Om die nieuwe melodie erin te krijgen en niet te vervallen in het oude liedje. Petrus zingt het daarom nogmaals voor: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Je voelt zelf wel aan hoe lastig dat kan zijn. Tegelijk blijft het volop de moeite waard om er ‘opgewekt’ voor te gaan!

Kies de komende tijd één aansporing per dag uit, waar je die hele dag op kauwt (zoals ook in Psalm 1:2 gebeurt). Vraag je af hoe jij deze regel kunt toepassen in de actualiteit van jouw leven. Maak er een paar aantekeningen van, zodat je het geregeld even na kunt kijken en/of aan kunt vullen. Op die manier kun je jezelf de muziek van het met Christus opgewekte leven eigen maken en krijg je de goede tonen te pakken.

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over het goede leven. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond. Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons