Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Voor de leeuwen gegooid 

Bijbeltekst(en)

11Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees Hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. 12Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan terwijl hij zich smekend tot zijn God richtte. 13Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit: ‘Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen?’ De koning antwoordde: ‘Die verordening ligt even vast als elke wet van de Meden en de Perzen, ze kan niet worden herroepen.’ 14Toen zeiden ze tegen de koning: ‘Daniël, een van de Judese ballingen, slaat geen acht op u, majesteit, noch op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen; driemaal daags verricht hij zijn gebed.’ 15Toen de koning deze beschuldiging hoorde raakte hij zeer ontstemd, en hij zon op middelen om Daniël te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniëls leven te sparen. 16Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden: ‘Bedenk, majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden; het is een wet van de Meden en de Perzen.’ 17Hierop gaf de koning bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël: ‘Uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden!’ 18Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt, en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen.

Daniël 6:11-18NBV21Open in de Bijbel

De koning is in de val gelokt: hij moet Daniël nu wel in de leeuwenkuil gooien. Niet alleen buitenshuis moet Daniël zich houden aan de wetten, ook thuis mag hij niet doen wat hij wil. Toch bidt Daniël. Daarom wordt hij in de kuil gegooid. En ook hier, net als bij zijn vrienden in de oven (Daniël 3:24-27), is de hulp ín de kuil aanwezig. Daniël moet de situatie doorstaan, maar wel met hulp. God voorkomt niet dat hij een nacht tussen de leeuwen moet doorbrengen, maar laat hem niet alleen in die situatie.

Als er een wet zou komen dat jij niet meer mocht bidden, wat zou je dan doen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons