Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Adam de Tweede

Bijbeltekst(en)

12Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en de dood voor ieder mens is gekomen omdat ieder mens heeft gezondigd ... 13Inderdaad, de zonde was al in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. 14Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al zondigden zij niet zoals Adam door een gebod te overtreden. Nu is Adam de voorafbeelding van Hem die komen zou. 15Maar de genade reikt verder dan de overtreding: als door de overtreding van één mens alle mensen moesten sterven, is het des te zekerder dat de genade van God, het geschenk dat we danken aan die ene mens, Jezus Christus, aan alle mensen overvloedig geschonken wordt. 16Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, tot vrijspraak. 17Als de dood kon gaan heersen door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.

18Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. 20En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd de genade alleen maar overvloediger. 21Want zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

Romeinen 5:12-21NBV21Open in de Bijbel

Adam de Tweede
In een Joodse, bladzijdenlange omschrijving van zonden staat: Ook mensen met schone handen hebben vuile gedachten. Dat zegt wat. Paulus benoemt één mens die de zonde in de wereld bracht: Adam de eerste, zonder schone handen en met vuile gedachten. Paulus zegt: ‘Noem hem onnozel, hij wist niet wat hij deed of dacht.’

Door de wet van Mozes kan ieder weten dat alle mensen vuile handen maken en stellig dito gedachten hebben. Dat verbindt mensen. Zo leer je begrij­pen hoe brave mensen van hun sokkel kunnen vallen. Mooi is het niet, maar het is wel des mensen.

Paulus noemt Jezus de tweede Adam. Mensen moeten elkaar niet blij­ ven gijzelen door alsmaar de zondencatalogus uit te breiden. Wie opent de weg naar de vergeving? Wie heeft echt schone handen en wiens gedachten komen boven de menselijke gedachten uit?

Die uitweg vinden we in Jezus Christus.

♪ Lied 618:3,4,5

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons