Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gelukkig ben je

Bijbeltekst(en)

23Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 24Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden, werden bij Hem gebracht en Hij genas hen. 25En grote groepen mensen volgden Hem, uit Galilea en de Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.

Bergrede

1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:

3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

5Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde bezitten.

6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

7Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

9Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Matteüs 4:23-5:10NBV21Open in de Bijbel

Gelukkig ben je
Het publieke optreden van Jezus begint veelbelovend. Het goede nieuws verspreidt zich. Mensen worden genezen. Veel mensen sluiten zich aan bij de beweging van hoop, geloof en liefde. En het loopt uit op een toespraak die zich kan meten met andere beroemde toespraken.

Het programma van het Koninkrijk van God wordt duidelijk. Gelukkig zijn de mensen die in de wereld aan het kortste eindje trekken. Want ze worden gezien. Kleine mensen zonder macht tellen mee, omdat God ze op de eerste plaats zet.

Jezus verkondigt niet een wereld zonder pijn, verdriet, moeite en onrecht. Hij spiegelt geen sprookjes voor. De troost van zijn boodschap is wel: je bent niet alleen.

Uiteindelijk is liefde ster­ker dan haat, licht sterker dan duister. Uiteindelijk wint de vrede het van de strijd. Dat geeft hoop, dat inspireert om je te blijven inzetten voor het goede.

♪ Lied 1005

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons