Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wijs en dwaas

Bijbeltekst(en)

De ware wijsheid

18De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. 19Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.’ 20Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend, en daarom besloot Hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. 24Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

26Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. 27Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; 28wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. 29Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. 30Maar u bent door Hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, en in Hem zijn wij verlost, 31opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’

1 Korintiërs 1:18-31NBV21Open in de Bijbel

Wijs en dwaas
Paulus speelt in dit gedeelte met de woorden wijs en dwaas. Het evan­gelie van de gekruisigde Christus klinkt dwaas in de oren van de wereld, zegt hij. Wie wil er een God die lijdt, die ten onder gaat aan de haat van mensen?

En toch schuilt daar juist Gods wijsheid in. Het duizelt je bijna van alle omkeringen in dit stukje van de brief. En dat zal voor de mensen in Korinthe, die de brief als eerste lazen, niet anders zijn geweest.

Paulus zet in met dit lastige stuk, omdat hij iets duidelijk wil maken over wat geloven is. Geloven is geen logisch gevolg van een redenering. Geloof is geen som die altijd klopt. Geloof is geen overtuigend argu­ment waar niemand iets tegenin kan brengen. Geloof is een beetje dwaas.

Geloof is je overgeven aan een geheim. Daar begint alles mee.

♪ Lied 581

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons