Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vertrouwenscrisis

Bijbeltekst(en)

39Toch hebt U hem verstoten en verworpen,

uw toorn over uw gezalfde uitgestort,

40het verbond met uw dienaar versmaad,

zijn kroon vertrapt en ontwijd.

41U hebt de wallen van zijn stad gesloopt,

al zijn vestingen afgebroken,

42voorbijgangers beroofden hem,

naburige volken bespotten hem.

43U gaf zijn tegenstanders de overhand,

zijn vijanden verheugden zich,

44U beroofde zijn zwaard van zijn scherpte,

U hield hem niet staande in de strijd.

45U hebt zijn glans gedoofd,

zijn troon omvergeworpen,

46de dagen van zijn jeugd verkort,

hem met schande overdekt. sela

47Hoe lang nog, HEER? Verbergt U zich voor altijd,

blijft het vuur van uw woede branden?

48Gedenk mij en mijn vluchtig bestaan.

Hoe nietig hebt U de mens geschapen!

49Leeft er iemand die de dood niet zal zien,

die ontkomt aan de greep van het dodenrijk? sela

50Waar is uw liefde van vroeger, Heer,

hebt U David geen trouw gezworen?

51Gedenk, Heer, dat uw dienaren worden bespot,

dat ik lijd onder de hoon van vele volken.

52Uw vijanden, HEER, bespotten mij,

spotten met uw gezalfde, waar hij ook gaat.

53Geprezen zij de HEER in eeuwigheid.

Amen, amen.

Psalmen 89:39-53NBV21Open in de Bijbel

Vertrouwenscrisis
Ineens kantelt deze robuuste psalm. De psalm die zo hoog opgaf van de trouw van God, aan koning David en aan zijn volk. Er dreigt een ver­ trouwensbreuk. Een crisis slaat toe. Waar is die God van trouw geble­ ven? Die God die omwille van David altijd voor zijn volk zou opkomen? Die niet zou toelaten dat het onder de voet gelopen zou worden, dat het vernederd zou worden, dat het definitief verslagen zou worden? Het volk is intussen wel degelijk verslagen. De heilige Godsstad is ingeno­ men en verwoest. Het onheil heeft overrompelend toegeslagen. Het volk blijft nu berooid achter, het zit helemaal aan de grond.

Een crisis kan ook ons ineens overkomen in ons leven. Je waande je veilig: God was er toch? En je kon toch op hem rekenen? Maar onheil treft je, een regelrechte ramp. Waar is God gebleven? Waar is God nu? Indringende vragen die knellen, ook vandaag de dag.

Het zicht op Gods trouw is dan verder weg dan ooit. Soms kun je alleen nog maar vertwij­ feld roepen en klagen.

♪ Psalm 89: 14 en 17

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons