Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

4/12 - Onverwacht

Abraham en Sara

Bijbeltekst(en)

15Verder zei God tegen Abraham: ‘Wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet meer Sarai noemen maar Sara. 16Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en koningen van haar zullen afstammen.’ 17Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar negentigste nog een kind ter wereld kunnen brengen? 18En hij antwoordde God: ‘Al zou Ismaël maar onder uw bescherming mogen staan.’ 19Maar God zei: ‘Nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren, die je Isaak moet noemen, en met hem zal Ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. 20En wat Ismaël betreft, Ik verhoor je: Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen. 21Maar mijn verbond zal Ik voortzetten met Isaak, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren.’ 22Nadat God zo met hem gesproken had, ging Hij bij Abraham vandaan.

Genesis 17:15-22NBV21Open in de Bijbel

7Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.

Lucas 1:7NBV21Open in de Bijbel

Een van de eerste lijnen die Lucas naar het Oude Testament trekt, vinden we al aan het begin van het adventsverhaal: Elisabet en Zacharias hebben geen kinderen, en ze zijn al oud. In het Oude Testament staan ook een aantal verhalen over onvruchtbaarheid en Gods reactie daarop. Zo komen we in Genesis 17 Sarai tegen. Ze is mooi, rijk en getrouwd met een man die veel van haar houdt. Maar zij kan geen kinderen krijgen. Het lachen is haar daarom al lang vergaan.

Kinderloosheid brengt vaak groot verdriet met zich mee. In de tijd van de Bijbel kwam daar nog iets bij: kinderen zorgden voor hun ouders wanneer die op leeftijd waren, en een zoon garandeerde dat de familienaam niet uit zou sterven. Een echtpaar zonder kinderen was dus ook nog eens kwetsbaar, in sociaal én economisch opzicht. Die kwetsbaarheid klinkt ook door in het verhaal over Zacharias en Elisabet. Net als Sara is Elisabet een vrouw op leeftijd en heeft ze geen kinderen (Lucas 1:7).

Maar net als in het geval van Abraham en Sara is dit niet het einde van het verhaal. Aan Sara en Elisabet wordt een zoon beloofd. En die zonen zijn van groot belang voor Gods plan met zijn volk, en uiteindelijk met de hele wereld.

Zonder het met zoveel woorden te zeggen, zet Lucas de aankondigingen van de geboortes van Johannes de Doper in het licht van de verhalen over Abraham en Sara in het boek Genesis. Door terug te grijpen op de verhalen uit de Joodse heilige boeken, verbindt Lucas het verhaal van Johannes met het verhaal van Israël. God blijft betrokken bij zijn volk, door op een wonderlijke manier in te grijpen op momenten waarop dat voor mensen onmogelijk lijkt.

Verlang jij er weleens naar dat God zal ingrijpen? Zo ja, wanneer vooral?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons