Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

23/12 - Gods barmhartigheid

Bijbeltekst(en)

Abram naar Kanaän

1De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.

2Ik zal je tot een groot volk maken,

Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven,

een bron van zegen zul je zijn.

3Ik zal zegenen wie jou zegenen,

wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken.

In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’

Genesis 12:1-3NBV21Open in de Bijbel
Abrams visioen

1Niet lang daarna richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: Ikzelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn.’ 2HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. 3U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ 4Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’ 5Daarop leidde Hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei Hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En Hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ 6Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid.

Genesis 15:1-6NBV21Open in de Bijbel
Lucas 1:55NBV21Open in de Bijbel

Maria zingt in haar lied over de barmhartigheid van God voor Abraham en zijn nageslacht. Abraham wordt vaak gezien als een soort modelgelovige: hij ging op weg omdat hij de stem van God gehoord had. En hij bleef vertrouwen op Gods belofte dat hij een zoon, dat hij nakomelingen zou krijgen. Tegelijkertijd twijfelde Abraham ook: in Genesis 15:2-3 zegt hij dat hij kinderloos zal sterven.

Maar Abraham luistert toch opnieuw naar God: hij kijkt naar de sterren, en vertrouwt op God. En wij weten dat het uiteindelijk ook goed kwam: hij kreeg een zoon. En via Abraham, Isaak en Jakob, via Sara, Rebekka en Rachel en Lea, komen we in Lucas dan bij Maria terecht. God is barmhartig. Soms zie je het meteen, zoals Maria. Soms duurt het je leven lang, zoals bij Abraham. Maar God wil omzien naar zijn mensen, dat lees je steeds weer in de Bijbel.

Zie jij iets van Gods barmhartigheid in jouw leven? Zo ja, wat?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons