Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

15/12 - Vrede en vertrouwen

Bijbeltekst(en)

1Het volk dat in duisternis ronddoolt

ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen

worden door een helder licht beschenen.

2U hebt het volk weer groot gemaakt,

diepe vreugde gaf U het,

blijdschap als de vreugde bij de oogst,

zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

3Het juk dat op hen drukte,

de stok op hun schouder, de staf van de drijver,

U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

4Iedere laars die dreunend stampte

en elke mantel die doordrenkt is van bloed,

ze worden verbrand,

ze vallen ten prooi aan het vuur.

5Een kind is ons geboren,

een zoon is ons gegeven;

de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,

Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

6Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede

voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;

ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid

en staan vast voor altijd en eeuwig.

De HEER van de hemelse machten

brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Jesaja 9:1-6NBV21Open in de Bijbel

35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

Lucas 1:35NBV21Open in de Bijbel

De engel zegt tegen Maria dat haar zoon ‘tot in eeuwigheid koning zal zijn’ en ‘Zoon van de Allerhoogste’ genoemd zal worden. Maria luistert, en vertrouwt op God.

De mensen die de woorden van de engel hoorden, zullen gedacht hebben aan verschillende teksten van de profeet Jesaja. Onder andere de tekst die we vandaag hebben gelezen, de profetie over het volk dat in duisternis ronddoolt. De boodschap over een kind dat geboren wordt, moet heel hoopvol geklonken hebben: er komt een rechtvaardige koning die voor altijd zal regeren. Er zal vrede zijn, en de soldatenlaarzen en -mantels worden verbrand.

Naar die vrede kun je verlangen. De situatie wereldwijd, problemen in je eigen omgeving of onrust in je innerlijk leven kunnen dit verlangen versterken – een verlangen naar een leven in harmonie met jezelf, met de mensen en de wereld om je heen, en met God. Dat betekent gehoorzaam zijn aan God en vertrouwen op hem. Dan schenkt God zijn vrede als een zegen.

Hoe laat jij zien dat je op God vertrouwt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons