Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vieren en herdenken

Bijbeltekst(en)

14Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren. 15Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die zeven dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden.

Exodus 12:14-15NBV21Open in de Bijbel

21Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. ‘Elke familie moet een lam of een bokje kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als pesachoffer. 22Laat ieder daarna een bosje majoraan nemen, dat in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, 23want de HEER zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet Hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal Hij die deur voorbijgaan, Hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. 24Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht. 25Ook als u eenmaal in het land bent dat de HEER u zal geven, zoals Hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. 26En als uw kinderen dan vragen: “Wat betekent dit gebruik?”, 27antwoord dan: “Wij brengen de HEER een pesachoffer omdat Hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen Hij de Egyptenaren strafte; ons heeft Hij gespaard.”’ Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer. 28Daarna gingen ze uiteen en deden wat de HEER aan Mozes en Aäron had bevolen.

Exodus 12:21-28NBV21Open in de Bijbel

Pesach is het belangrijkste Joodse feest. Tijdens dit feest wordt met een maaltijd vol symboliek herdacht dat God het volk Israël bevrijdde uit slavernij.   

De avond voordat de Israëlieten uit slavernij werden bevrijd, gaf God als opdracht dat er een lam moest worden geslacht. Via het bloed van het lam kocht God hen vrij, en werd het nageslacht van Abraham, Isaak en Jakob Gods eigendom. Vanaf dat moment wordt gesproken over het volk van God. God geeft de opdracht om de pesachmaaltijd jaarlijks te houden, om te herdenken wat Hij voor Israël heeft gedaan. Het paaslam werd in de middag die aan Pesach voorafgaat in de tempel geslacht. Tijdens de pesachmaaltijd wordt nog altijd lam gegeten, samen met ongezuurde broden (matses) en verschillende bekers wijn.  

 

Aan tafel gaan om een maaltijd te houden om iets te herdenken en vieren – kun je daar nog meer voorbeelden van noemen?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons