Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zondag 4 april – Eerste Paasdag

Bijbeltekst(en)

Opstanding

1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. 2Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan.

Johannes 20:1-9NBV21Open in de Bijbel

LECTIO
In dit intrigerende verhaal ontdekt Maria Magdalena dat het lichaam van Jezus verdwenen is. Uiteindelijk ontmoet ze Jezus zelf.

Het eerste deel van het tekstgedeelte richt zich vooral op twee leerlingen: Petrus en een andere man, van wie soms aangenomen wordt dat het om Johannes zelf gaat.

De verteller zegt dat Johannes gelooft zodra hij de lege doeken en wikkels die om Jezus’ hoofd hebben gezeten in het graf vindt. Hoe komt het dat Johannes meteen gelooft dat Jezus leeft?

Sommige auteurs zoeken de verklaring in de manier waarop de doeken en wikkels opgeplooid lagen – een manier die Johannes van Jezus herkende.

Wie dit ook gedaan had, die persoon kon niet anders dan levend zijn. Het moest wel om Jezus zelf gaan. Dit is de eerste keer dat Johannes geconfronteerd wordt met de opgestane Heer.

Sprak Johannes hierover met Petrus? Dat weten we niet. Het enige wat we wel weten, is dat de leerlingen de Schrift niet begrepen, waarin staat dat Hij uit de dood zou opstaan. Maar dit zou nu gauw veranderen.

Maria Magdalena, Petrus, Johannes en de andere leerlingen hebben een persoonlijke ontmoeting met Christus, zoals we kunnen lezen in de verzen die volgen op de tekst van vandaag.

De reacties van de leerlingen die ooggetuigen waren van de opstanding, zijn nog steeds van groot belang voor het geloof van christenen. Zij wisten dat Jezus aan het kruis gestorven was, ze wisten precies waar hij begraven was, en elk van hen had een ontmoeting met de opgestane Christus. Deze gesprekken met de opgestane Heer bevestigden hun geloof in de waarheid van de Schrift: omdat ze wisten dat wat er gezegd en geprofeteerd was ook werkelijk het Woord van God was.

MEDITATIO
Probeer je in te beelden wat Maria Magdalena moet hebben gedacht en gevoeld toen ze het lege graf vond.

Laat eens volledig tot je doordringen wat het betekent dat Jezus uit de dood is opgestaan. Waarom is dit zo essentieel voor het christelijke geloof?

Hoe zou jij de betekenis van de gebeurtenissen rond Pasen uitleggen aan een vriend?

ORATIO
Bid gedurende de komende week deze verzen uit Psalm 118:

Vers 24: ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.’
Vers 22: ‘De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.’
Vers 1: ‘Loof de Heer, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.’

Luister hoe de Heer meer tegen je zegt en maak van de gelegenheid gebruik om Hem in eigen woorden te danken.

CONTEMPLATIO
Wees stil in Gods aanwezigheid. Wat denk je dat God jou vandaag wil zeggen met deze Bijbeltekst?

ONDERSTEUNENDE BijbelTEKSTEN
Handelingen 10:34-43; Psalm 118:1-2, 17-18, 22-24; Kolossenzen 3:1-4

 

 

Kom tot rust en lees met aandacht de evangeliën door. Tijdens deze veertigdagentijd heb je kennis gemaakt met de Bijbelleesvorm Lectio Divina; lezen, overwegen, bidden en beschouwen.

Het prachtig uitgevoerde boek Lezen met je hart geeft je de gelegenheid om hiermee door te gaan. Met dit dagboek voor drie jaar, wordt de zondagse evangelielezing als een wekelijkse proeverij, waarbij je de tijd neemt om alle facetten van de Bijbeltekst tot je door te laten dringen.

Een cadeau voor jezelf of voor een ander.

Verkrijgbaar voor €29,95 via shop.Bijbelgenootschap.nl

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons