Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Donderdag 1 april – Witte donderdag

Bijbeltekst(en)

Jezus wast de voeten van de leerlingen

1Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. 3Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven en dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, en droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had. 6Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7Jezus antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, nooit!’ Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen.’ 9‘Dan niet alleen mijn voeten, Heer,’ antwoordde Simon Petrus, ‘maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11Hij wist namelijk wie Hem zou uitleveren, daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein waren.

12Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?’ vroeg Hij. 13‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook. 14Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

Johannes 13:1-15NBV21Open in de Bijbel

LECTIO
Johannes de evangelist is onze gids tijdens het laatste avondmaal, en hij geeft ons hierover details die we in de andere evangeliën niet terugvinden.

Johannes beschrijft hoe Jezus in de intieme kring van zijn leerlingen, die zijn trouwste vrienden waren, de avond doorbracht vóór de zware confrontatie in de hof van Getsemane.

Jezus legt zijn ziel bloot voor zijn leerlingen, en Johannes is de enige schrijver die de lezers een blik gunt binnen de beslotenheid van deze laatste avond die Jezus in het gezelschap van zijn vrienden wilde doorbrengen. Johannes beschrijft hoe Jezus de voetenvan zijn leerlingen wast.

Om Jezus’ gedachten te kunnen volgen, moeten we twee dingen voor ogen houden. Een gastheer toonde zijn gasten een bijzondere eer als hij hun de voeten waste. Wat de verontwaardiging van Petrus kan verklaren, is echter dat het wassen van de voeten meestal gebeurde door dienaren of slaven, en nooit door de meester zelf! Daarom weigert Petrus eerst, omdat hij niet kan aanvaarden dat Jezus zich vernedert tot de rol van een dienaar. Maar Jezus dringt er bij Petrus op aan Hem toe te laten om hun deze dienst te bewijzen.

Jezus had de bedoeling de leerlingen hier een belangrijke les te leren, namelijk dat zij elkaar moesten dienen zoals Hij hen diende.

MEDITATIO
Wat was de diepere betekenis van deze dienstbare daad van Jezus tegenover zijn leerlingen? Is de les die Jezus hier geeft nog steeds relevant?

Denk er even over na op welke praktische manier we deze daad van ‘voeten wassen’ vandaag de dag kunnen toepassen op mensen rondom ons. Net als Petrus moeten we leren de gave van dienstbaarheid te ontvangen.

ORATIO
God heeft ons niet toevallig in contact gebracht met vrienden en buren. Vraag Hem om je iemand te tonen aan wie je de gave van dienstbaarheid of een vriendelijk gebaar kunt bieden. Het kan zelfs gaan om iemand die je niet kent of die je later nooit meer zult terugzien. Luister naar de Heer en laat je leiden door de heilige Geest. Vraag God je enkele van de goede daden te laten zien die Hij voor jou heeft weggelegd (Efeziërs 2:10).

CONTEMPLATIO
Wees stil in Gods aanwezigheid. Wat denk je dat God jou vandaag wil zeggen met deze Bijbeltekst?

 

ONDERSTEUNENDE BijbelTEKSTEN
Exodus 12:1-8, 11-14; Psalm 116:13-14, 16-19; 1 Korintiërs 11:23-26

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.11
Volg ons