Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dinsdag 2 april

Bijbeltekst(en)

Maria zalft Jezus’ voeten

55Het was kort voor het Joodse pesachfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. 56Daar keken ze uit naar Jezus; ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar: ‘Wat denk je? Zou Hij niet meer naar het feest komen?’ 57De hogepriesters en de farizeeën hadden intussen opdracht gegeven Hem aan te geven als men wist waar Hij was, zodat ze Hem konden arresteren.

1Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, waar Lazarus woonde, die Hij uit de dood had opgewekt. 2Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met Hem aanlagen. 3Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 4Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die Hem zou uitleveren, vroeg: 5‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ 6Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. 7Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; 8de armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik niet.’

9Veel Joden hadden gehoord dat Jezus daar was en gingen naar Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de dood had opgewekt. 10De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, 11omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden naar Jezus gingen en in Hem geloofden.

Intocht in Jeruzalem

12De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 13haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, Hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ 14Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 15‘Vrees niet, vrouwe Sion, je koning is in aantocht, en Hij zit op een ezelsveulen.’ 16Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over Hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. 17De mensen die erbij waren geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. 18Daarom ging de menigte Hem tegemoet; ze hadden gehoord dat Hij dit teken had verricht. 19En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter Hem aan.’

Johannes 11:55-12:19NBV21Open in de Bijbel

In de Bijbeltekst van vandaag gebeuren twee dingen die vooruitwijzen naar Jezus’ dood. Allereerst rijdt Jezus op een ezel de stad Jeruzalem in. Dat is het verhaal dat hoort bij Palmpasen. Maar in het evangelie volgens Johannes gebeurt er nog iets bijzonders. Maria, de zus uit het vorige verhaal, giet zuivere nardusolie over de voeten van Jezus. Deze olie werd ook gebruikt om het lichaam van een dode mee te verzorgen. Een kruikje kostte ongeveer een jaarloon. Maria had het geld ook kunnen gebruiken om arme mensen te helpen. Maar zoals wel vaker (lees Lucas 10:38-42 maar eens) kiest ze ervoor om zich te richten op wat (of wie!) op dat moment belangrijk is: Jezus. En door de nardusolie, laat ze zien dat ze begrijpt wat er gaat gebeuren.

Hoe kunt u laten zien dat Jezus belangrijk voor u is?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons