Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome | 27 oktober 2019

Bijbeltekst(en)

1Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, 2dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd: 3het evangelie over zijn Zoon – als mens voortgekomen uit het nageslacht van David, 4aangewezen als Zoon van God en met macht bekleed door de heilige Geest, toen Hij opstond uit de dood –, Jezus Christus, onze Heer. 5Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van zijn naam aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen – 6ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus. 7Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Romeinen 1:1-7NBV21Open in de Bijbel

De komende weken lezen we met Bijbel Basics drie teksten uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome. Deze week lezen we het begin van de brief waarin Paulus zijn lezers groet. Paulus vertelt eerst wie hij is en waarom hij deze brief schrijft. Daarna wenst hij de lezers de goedheid en vrede van God en Jezus toe.
Paulus schrijft: ‘Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.’
Dit is een vaste zegenwens aan het begin van brieven in het Nieuwe Testament. Het is ook de groet die in veel kerken aan het begin van de kerkdienst wordt uitgesproken door de voorganger (meestal met de woorden van de Nieuwe Bijbelvertaling). De tekst doet ook denken aan de zegen voor de Israëlieten uit het Bijbelboek Numeri, die in veel kerken de zegen is aan het einde van de dienst. In de Bijbel in Gewone Taal luidt deze zegen: ‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven’ (Numeri 6:24-26).

Vraag:
Wat zou jij de mensen om je heen willen toewensen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons