Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Oud en nieuw

Bijbeltekst(en)

Het nieuwe leven

5Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6want om deze dingen treft Gods toorn degenen die Hem ongehoorzaam zijn. 7Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, laster en vuile taal. 9Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. 11Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

12Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.

Kolossenzen 3:5-17NBV21Open in de Bijbel

Als je je richt op Gods nieuwe wereld, ga je anders leven. Je zet niet langer de aardse normen en waarden centraal, maar de hemelse. Paulus gebruikt vervolgens kleding om iets duidelijk te maken over dat nieuwe leven. Hij vergelijkt de oude levensstijl met oude kleren die je hebt uitgedaan en niet meer wilt aantrekken. Als volgeling van Jezus heb je nieuwe kleren gekregen. Daarmee worden de verschillen tussen mensen ook gerelativeerd. Als iedereen als nieuw mens gekleed is, maakt het niet meer uit of iemand rijk is of arm, man of vouw, vrij man of slaaf.

In vers 12 lees je een aantal eigenschappen waarin christenen zich moeten kleden. Welke trekt u vandaag in het bijzonder aan? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons