Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zeg niet: vroeger was alles

Bijbeltekst(en)

1op de eenentwintigste dag van de zevende maand, sprak de HEER opnieuw bij monde van de profeet Haggai. Hij droeg hem op: 2‘Zeg tegen Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en tegen wie er van het volk nog over zijn: 3“Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden!” 4Maar houd vol, Zerubbabel – spreekt de HEER –, houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! – spreekt de HEER. Werk door, Ik ben bij jullie – spreekt de HEER van de hemelse machten. 5Dat heb Ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte; mijn geest zal steeds in jullie midden zijn, wees dus niet bang. 6Want dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en Ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. 7Alle volken breng Ik in beroering, hun schatten zullen Mij toevallen en mijn huis zal Ik vullen met pracht en rijkdom – zegt de HEER van de hemelse machten. 8Het zilver is voor Mij en het goud is voor Mij – spreekt de HEER van de hemelse machten. 9De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal Ik vrede en voorspoed geven – spreekt de HEER van de hemelse machten.’

Haggai 2:1-9NBV21Open in de Bijbel

De teruggekeerde ballingen zijn begonnen, maar ze zijn nog niet erg enthousiast. Ze denken dat de tempel nooit meer zo mooi zal worden als de vorige. Nu spreekt Haggai geen kritische woorden, hij spreekt de mensen moed in, namens God. Steeds weer klinken de woorden: ‘Spreekt de Heer.’ Het zijn geen loze beloftes. Het is God zelf die het volk aanmoedigt en bemoedigt om door te gaan, om erop te vertrouwen dat Hij zal helpen. Na alle bloed, zweet en tranen van het harde werken zal God de tempel en de mensen zegenen met rijkdom en vrede.

Wie of wat helpt jou om vertrouwen te krijgen in een goede afloop?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons