Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Waaraan zie jij Gods macht?

Bijbeltekst(en)

14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, 19ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God.

20Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Efeziërs 3:14-21NBV21Open in de Bijbel

1Een psalm van David.

Erken de HEER, o goden,

erken de HEER, zijn macht en majesteit,

Psalmen 29:1NBV21Open in de Bijbel

21Prijs de HEER, hemelse machten,

dienaren die doen wat Hem behaagt.

Psalmen 103:21NBV21Open in de Bijbel

In het Bijbelboek Psalmen gaat het ook vaak over Gods grote macht. In Psalm 29 zorgt Gods machtige stem ervoor dat bomen in tweeën breken, en dat de donder klinkt. En in Psalm 103 wordt gezegd dat de zon, maan en sterren doen wat hij wil (Psalm 103:21).
Waaraan zie jij Gods macht?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons