Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vreugde

Bijbeltekst(en)

1Daarom, dierbare broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.

2Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn in de Heer. 3En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

8Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient. 9Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

Filippenzen 4:1-9NBV21Open in de Bijbel

In het zendingsteam van Paulus hadden verschillende vrouwen een belangrijke rol. Zo zien we dat de gemeente in Filippi was ontstaan rondom een vrouw: Lydia (Handelingen 16:14-15, 40). Euodia en Syntyche zijn twee vroegere medewerksters van Paulus, die nu een geschil met elkaar hebben. Omdat ze bij naam genoemd worden, lijken ze belangrijke en invloedrijke personen te zijn. Paulus dringt er bij hen op aan hun geschil in een ander perspectief te plaatsen: ze zijn één in Christus. Als ze dat als vertrekpunt nemen en vandaaruit hun geschil bekijken, kunnen ze ondanks de verschillen misschien toch eensgezind blijven.

Wat zou er gebeuren wanneer je bij een meningsverschil of ruzie begint bij wat jou en de ander samenbindt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons