Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Mannentaal | 2/17

Bijbeltekst(en)

13Hij wendde zich tot de wijzen, die kennis bezaten van het verleden. De koning was namelijk gewoon zijn zaken voor te leggen aan al zijn wet- en rechtsgeleerden. 14Zijn meest vertrouwde raadsheren waren Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena en Memuchan, de zeven rijksgroten van Perzië en Medië; zij hadden vrij toegang tot de koning en bekleedden de hoogste posten in het rijk. 15‘Wat zegt de wet?’ vroeg de koning. ‘Wat moet er gebeuren met koningin Wasti, nu ze geen gehoor heeft gegeven aan het koninklijk bevel dat haar door de eunuchen is overgebracht?’ 16Daarop verklaarde Memuchan ten overstaan van de koning en de rijksgroten: ‘Niet alleen tegenover de koning heeft koningin Wasti zich misdragen, maar ook tegenover alle rijksgroten en alle volken in de provincies van koning Ahasveros. 17Immers, wat de koningin heeft gedaan, zal alle vrouwen ter ore komen en hen ertoe aanzetten hun echtgenoten te minachten. Ze zullen zeggen: “Koning Ahasveros gaf bevel om koningin Wasti bij hem te brengen, maar ze kwam niet.” 18Nog vandaag zullen de vrouwen van alle rijksgroten van Perzië en Medië, zodra ze hebben gehoord wat de koningin heeft gedaan, zich hierop beroepen tegenover hun echtgenoten, en dat zal leiden tot veel minachting en ergernis. 19Als het de koning goeddunkt, laat hij dan een koninklijk besluit uitvaardigen dat schriftelijk in de wetten van Perzië en Medië wordt vastgelegd, zodat het niet kan worden herroepen. Hierin moet bepaald worden dat Wasti koning Ahasveros niet meer onder ogen mag komen en dat de koning haar koninklijke waardigheid aan een ander zal geven, die beter is dan zij. 20Als in het hele rijk – en dat is groot! – bekend wordt dat de koning een dergelijke verordening heeft uitgevaardigd, dan zullen alle vrouwen, van de hoogste tot de laagste, hun echtgenoten met respect bejegenen.’

21Het voorstel van Memuchan vond instemming bij de koning en de rijksgroten, en de koning volgde het op. 22Hij stuurde brieven naar alle provincies van zijn rijk, naar elke provincie in haar eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal. Daarin stond dat iedere man thuis heer en meester moest zijn, en dat hij de taal van zijn eigen volk moest spreken.

Ester 1:13-22NBV21Open in de Bijbel

Gisteren hebben we over Wasti en haar sterke wil gelezen. Vandaag staat koning Ahasveros centraal. Ahasveros is de Hebreeuwse naam voor Xerxes. Die naam betekent: hoogste heerser. Maar hoe belangrijk zijn naam ook lijkt, Ahasveros is niet echt een koning die een eigen mening lijkt te hebben. Na deze echtelijke ruzie vraagt hij raadt aan zijn raadgevers. Hij lijkt zich bij problemen het liefst afzijdig houdt en alles aan andere mensen over te laten. Let daar maar eens op in de komende verhalen. 

Wanneer laat jij je leiden door wat anderen vinden? En wanneer neem je liever zelf een besluit? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons