Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jezus doet wonderen door Gods Geest

Bijbeltekst(en)

Confrontatie met farizeeën en schriftgeleerden

22Toen bracht men iemand bij Hem die bezeten was; hij was blind en kon niet spreken. Jezus genas hem, zodat hij kon spreken en zien. 23Alle omstanders stonden versteld en zeiden: ‘Zou Híj de Zoon van David zijn?’ 24Maar de farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen.’ 25Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is gaat te gronde, en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden. 26Als Satan Satan uitdrijft, is hij innerlijk verdeeld. Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? 27En als Ik inderdaad dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn! 28Maar als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. 29Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterke man binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die man niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. 30Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen. 31Daarom zeg Ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan geen vergeving ontvangen. 32En iedereen die kwaadspreekt van de Mensenzoon zal vergeving ontvangen. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal geen vergeving ontvangen, noch in deze wereld, noch in de komende.

Matteüs 12:22-32NBV21Open in de Bijbel

Jezus jaagt een kwade geest weg bij een man die blind is. De farizeeën denken dat Jezus dat alleen maar kan omdat Satan hem helpt. Maar Jezus laat met zijn wonderen juist zien dat hij Satan overwint.
Wat zegt het over Jezus dat hij kwade geesten kan wegjagen? Welke rol heeft de Geest van God hierin?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons